clear
swap_horiz
search

Sentences in Central Dusun with audio (total 480)

keyboard_arrow_left 12345
dtp
Mongiwang ko' baino?
dtp
Maan tokou pogiilang-ilangon.
dtp
Ongoi intong.
dtp
Noulau ko' no?
dtp
Ula'!
dtp
Moi oku rikot hiti om tumabi.
dtp
Osonong-sonong nodii.
dtp
Nunu noilaan nu?
dtp
Haro no gatang dahai.
dtp
Iti nopo montok diya kanto.
dtp
Maha oku daa monguhup.
dtp
Mulau ko' nodii?
dtp
Ih Yesus nopo nga minamagun doid tugama do Kristian.
dtp
Insodu oku.
dtp
Osonong-sonong isio ih?
dtp
Basug ko' dii?
dtp
Olumis!
dtp
Mirak-irak i tolu maman.
dtp
Umbalai bogia.
dtp
Poimpanau o GPS ku.
dtp
Noilaan oku dilo sundait.
dtp
Au oku olunggui bo.
dtp
Alasu no baino.
dtp
Orohian oku do biir.
dtp
Koontok ti?
dtp
Milo' oku mokianu dilo?
dtp
Onuai oku do waig.
dtp
Au oku koilo.
dtp
Ika no pisangod ku?
dtp
Amu kopunong sisimbar nu.
dtp
Kosorou ko' nangku doho?
dtp
Isai monguhup isido?
dtp
Kotoluadan do orotian.
dtp
Noilaan i Kinorohingan.
dtp
Mada oku do tusin.
dtp
Osonong-sonong ko' ih?
dtp
Oh mala'.
dtp
Potoboyo.
dtp
Poginum no.
dtp
Milo' oku popo'opi diti.
dtp
Sikapai uhupai.
dtp
Mada oku mongoi id sikul.
dtp
Modosi ko' baino?
dtp
Manu ko' do apol?
dtp
Milo' ko' monguhup doho?
dtp
Milo' tokou mokiuhup mantad dika.
dtp
Minsingilo oku do boros Poransis.
dtp
Manu oku mundorong kio.
dtp
Mokiambalut oku.
dtp
Nokosodia kou no?
dtp
Otood oku kopio.
dtp
Isai mongingia' nu?
dtp
I Tom nga amu no kalansan sondiri.
dtp
Manu oku do pogulian.
dtp
Asaru oku modsu do monikid tadau.
dtp
Piro tumur nu?
dtp
Oi tungau! Pogidu!
dtp
Maan ko' kotumpirak?
dtp
Hinonggo kinosusuon nu?
dtp
Milo' oku monguhup diya?
dtp
Ika nopo nga tondu ku.
dtp
Lihuai no.
dtp
Iri no koposion.
dtp
Au ko' otood, Tom?
dtp
Kihoi!
dtp
Miupus iyolo?
dtp
Langadon ko' nangku doho?
dtp
Tanabai.
dtp
Mimboros iyolo Poransis.
dtp
Kotigog ginawo ku.
dtp
Honggo walai dokoyu?
dtp
Maai oku daa popoilo'.
dtp
Nakaanu ko' do surat ku?
dtp
Agayo yau miagal doho.
dtp
Mulau yau.
dtp
Tabi pintutunan kio.
dtp
Nokorikot no tiksi.
dtp
Manu oku daa kosiwatan maya diah.
dtp
Kopio gia, Tom?
dtp
Olumis no lukisan dilo.
dtp
Nunu pokionuan ku hiti?
dtp
Nokuro dii?
dtp
Au i Yesus orohian diya.
dtp
Owito ilo tongulun hiti.
dtp
Naawuk ikoyu no?
dtp
Yoku nopo nga kusai.
dtp
Au oku mimboros Jipun.
dtp
Manu ko' punti?
dtp
Soira oku koruba di Tom?
dtp
Onuai oku do kumut.
dtp
Okuro-kuro ko' no?
dtp
Hondahoi, kotoh!
dtp
Au koontok lo.
dtp
Kotobian Tadau Kirismas!
dtp
Songkuro ginayo dau lo?
dtp
Kotoluadan do mumbal.
dtp
Songkuro rinaat diti?
dtp
Oruol likud ku.
dtp
Tadau wagu no.
dtp
Hiti ko id wayaan ku.
keyboard_arrow_left 12345