clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

keyboard_arrow_left 1234
mar
मी किंचाळेन.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
मी उघडतो.
mar
त्याला विसर.
mar
मी तुम्हाला पाहिलं.
mar
त्या हरल्या.
mar
बरी आहेस का?
mar
मला वाचवा.
mar
मी लोकप्रिय आहे.
mar
आम्ही हसलो.
mar
कसा आहेस?
mar
मी बोलतोय.
mar
ते खूश आहेत.
mar
कोण पडलं?
mar
बोलू नका!
mar
वेळेवर पोहोच.
mar
इथे बसा.
mar
सावध रहा!
mar
झालंय का?
mar
उघडा.
mar
ते सोडा.
mar
आपण पाहिलं.
mar
तो डीजे आहे.
mar
मी शांत आहे.
mar
मी वाचतोय.
mar
कशासाठी?
mar
टॉम नाचला.
mar
लढू नकोस.
mar
भरून टाक.
mar
टॉमला थांबवा.
mar
मला बघा.
mar
टॉमने करून बघितलं.
mar
मी बरोबर आहे.
mar
टॉम खोटं बोलतो.
mar
हे बघा.
mar
भांडू नये.
mar
मी माणुस आहे.
mar
मला अजून हवं आहे.
mar
आपण माणसं आहोत.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
टॉम धावला.
mar
ते पकडा.
mar
त्याच्याकडे वाईन आहे.
mar
त्या चालतात.
mar
मी धावू शकतो.
mar
पाऊस पडला.
mar
मला तुम्ही आवडता.
mar
आम्ही थांबू.
mar
का नाही?
mar
टॉमला विसरून जा.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
ठीक आहेस का?
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
मी गरीब आहे.
mar
ठेव.
mar
इथे आहे.
mar
माझा टॉमवर विश्वास आहे.
mar
मला जाऊ द्या.
mar
तुम्ही चालवा.
mar
तुम्ही कश्या आहात?
mar
मी व्यायाम केला.
mar
मला चक्कर आली.
mar
आमची मदत कर.
mar
टॉमला बोलव.
mar
सांगता येत नाही.
mar
मला वेळेची गरज आहे.
mar
आमचं आहे.
mar
टॉमने बघितलं.
mar
ओरडू नकोस.
mar
नवीन आहे.
mar
तो उभा राहिला.
mar
हे वापर.
mar
मी एकटा होतो.
mar
मला बरं वाटतंय.
mar
ते कोण?
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
तिथे बस.
mar
मला हवी आहे.
mar
मला पोहता येतं.
mar
बोलू नकोस.
mar
मरू नकोस.
mar
आम्ही कोण आहोत?
mar
टॉम काम करतो.
mar
मी ते वापरतो.
mar
चालवून घेईन.
mar
खाली हो.
mar
आता सुरू करा.
mar
मी तयार आहे.
mar
लाकुड जळतं.
mar
खाली बस!
mar
आम्हाला आत येऊ दे.
mar
कसं आहे?
mar
मी आणतो.
mar
पुन्हा या.
mar
मी तुला पाहिलं.
mar
आत जा.
mar
पक्षी गातात.
mar
मला उत्तर द्या.
mar
टॉम जिंकला.
keyboard_arrow_left 1234