clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

keyboard_arrow_left 1234
mar
तू चालव.
mar
मला अजून हवं आहे.
mar
मी आहे.
mar
भांडू नका.
mar
मी विसरलो.
mar
खाणं आहे.
mar
त्याच्याकडे वाईन आहे.
mar
मी घेतो.
mar
मरू नका.
mar
मला नाचता येतं.
mar
बरा आहेस का?
mar
आपण पाहिलं.
mar
टॉमला पकडा.
mar
आम्हाला हवं आहे.
mar
टॉम नाचला.
mar
मी विकत घेईन.
mar
मी पण.
mar
मी मांस खातो.
mar
टॉमने करून बघितलं.
mar
बोलू नकोस!
mar
हे वापरा.
mar
त्याला विसरून जा.
mar
टॉम चालतो.
mar
हे बघ.
mar
मला धावता येतं.
mar
पक्षी उडतात.
mar
आमची मदत कर.
mar
आपल्याला माहीत आहे.
mar
तो खोटं बोलतोय.
mar
कशी आहे?
mar
काळजी घे.
mar
मला तुम्ही आवडता.
mar
घरी ये.
mar
मला आत येऊ द्या.
mar
टॉमने वाट पाहिली.
mar
टॉमला विसरून जा.
mar
वेळेवर पोहोचा.
mar
तो कोण?
mar
मी जागा आहे.
mar
तो वाचू शकतो.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
ठेव.
mar
मला हवा आहे.
mar
आम्ही माणसं आहोत.
mar
टॉमला थांबव.
mar
मला जाऊ द्या.
mar
मी बोलेन.
mar
आम्ही कोण आहोत?
mar
ते हुशार आहेत.
mar
मला बघ.
mar
मी हसलो.
mar
आता सुरू करा.
mar
तेच.
mar
मी तयार आहे.
mar
ऊठ!
mar
टॉमला फोन कर.
mar
टॉमने बघितलं.
mar
पाठी बघ.
mar
ते पकड.
mar
मी तुला बघितलं.
mar
आम्ही काम करू.
mar
मी एकटा होतो.
mar
ते सोड.
mar
कोण धावलं?
mar
तिथे बस.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
टॉम मीच.
mar
विसरून जा.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
त्या कोण आहेत?
mar
बोलू नका.
mar
घालून बघ.
mar
ती रडली.
mar
आम्हाला काळजी आहे.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
टॉमने खाल्लं का?
mar
भांडण करू नकोस.
mar
बर्फ पडला.
mar
विचारू या.
mar
मी साफ आहे.
mar
मी जास्त उंच आहे.
mar
आम्हाला आत येऊ द्या.
mar
सांभाळ!
mar
आत जा.
mar
हलू नकोस.
mar
ते चांगले आहेत.
mar
तो उभा झाला.
mar
टॉम जिंकला.
mar
मला वेळ हवाय.
mar
तो कोण आहे?
mar
मी वाचू शकतो.
mar
मिळालं.
mar
पाठी बघ!
mar
आपण मदत करू.
mar
मी गाईन.
mar
ते खूश आहेत.
mar
काय चाललंय?
mar
कोण होतं?
mar
मी सांगू शकत नाही.
mar
आम्हाला बघा.
keyboard_arrow_left 1234