clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2491)

keyboard_arrow_left 1234567...25
wuu
我要上高架末,阿里个路口离搿搭最近?
wuu
侬勿需要乘差头。
wuu
挪问题澄清一下。
wuu
生日快乐 Muiriel!
wuu
今朝鸡毛菜倒蛮便宜个末!
wuu
我有交关工作要做。
wuu
哀个人是啥人?
wuu
我个手机勿见脱了,哪能办?
wuu
我要预订一间6月3号个单人房。
wuu
侬哪能介慢个啦!
wuu
阿拉今年要帮阿公老头做八十大寿。
wuu
伊个医生建议伊戒烟。
wuu
阿拉想要一条新毯子。
wuu
我个家乡邪气漂亮。
wuu
阿拉会得垃海下个礼拜天结婚。
wuu
开口要有礼貌,勿讲下作言话。
wuu
阿拉采取了强有力个预防措施。
wuu
侬个朋友哪能还呒没来?
wuu
昨日打电话个辰光,伊应该到屋里了。
wuu
伊忙垃海编织。
wuu
我个书垃海阿里搭?
wuu
伊现在正登拉伊拉爷叔屋里。
wuu
葛是路蛮远个,阿拉叫差头去算了。
wuu
挂号信是保险一点,勿会快反而慢。
wuu
小冰箱老乱个。
wuu
我希望住了侬屋里附近。
wuu
侬购房款侪付脱了𠲎?
wuu
我不会卖个。
wuu
侬个行为完全合法。
wuu
拍照相,只勿过是我一项业余爱好。
wuu
我勿明白侬为啥搿能批评伊。
wuu
勤汏浴,勤理发,勤换衣裳,勤打扫房间,卫生第一。
wuu
勿要相信一个侬一点也勿了解伊过去个人。
wuu
侬个手表比我个贵。
wuu
天晓得伊去阿里搭了。
wuu
侬要多少钞票?
wuu
伊拨客人看了伊个宝宝。
wuu
勿要紧个!
wuu
现在正好,勿重也勿轻。
wuu
伊对伊个小人非常生气。
wuu
侬晓得显微镜跟望远镜有啥个分别𠲎?
wuu
阿拉要回去唻,侬托阿拉个事体一定留心拉海。
wuu
Windows是世界浪向使用了最多个操作系统。
wuu
我对伊个态度变脱了。
wuu
侬勿关心咾勿晓得。
wuu
搿眼是找头。
wuu
伊正坐拉会议室里向。
wuu
伊去困觉了。
wuu
长风饭店是𠲎?请转328分机。
wuu
勿要变胖。
wuu
我个朋友十七岁了。
wuu
江边有条支河,叫“上海浦”,就是现在黄浦江个一段。
wuu
会议室正垃海使用当中。
wuu
“老上海”派对里,几个老克拉勿但唱起评弹申曲,卡拉OK也邪气懂经。
wuu
伊老快就跟小区里新来个男小囡交上了朋友。
wuu
奶茶垃海阿里搭?
wuu
伊是营销部个负责人。
wuu
搿条弄堂笔直跑跑到底。
wuu
好个,但阿拉先吃夜饭𠲎。
wuu
搿是季风季节。
wuu
我要一室一厅个房子,面积拉四十平方左右。
wuu
请等5分钟。
wuu
伊上飞机以前,脱我招了招手。
wuu
搿眼人做啥个事体个?
wuu
身体健康!
wuu
四元五角一斤,口强得来!
wuu
我手机找到了,人家打电话来叫我去领了!
wuu
金子比水重得多。
wuu
哀个是啥声音?
wuu
老难讲明朝个天气会得哪能。
wuu
伊比伊更加精。
wuu
伊被选为市长。
wuu
现在铂金首饰邪气热门。
wuu
我勿懂音乐。
wuu
我也碰着过跟侬一样个问题。
wuu
整个上半天,我侪拉海忙打字。
wuu
哀个小人哭了一整天。
wuu
有眼人欢喜海,有眼人更加欢喜山。
wuu
旧杂志卖光了。
wuu
里向开了一爿爿欧式小店,情调瞎嗲!
wuu
如果可能个言话,我想环游世界。
wuu
侬该读书去了,勿是吗?
wuu
谢谢侬帮我搿张纸头浪向画个草图。
wuu
先生,我要存钞票,哪能存法?
wuu
侬必须弥补损失。
wuu
阿拉挪写字台整理清爽𠲎。
wuu
结婚仪式开始,双方爷娘要讲话,祝贺伊拉,提点希望。
wuu
阿拉终于登上了富士山山顶。
wuu
侬哪能一有空就上网,冲浪灌水打QQ,一个夜头就掼拨伊了?
wuu
小人汰了伊拉个脚。
wuu
尽可能早点下来。
wuu
物极必反。
wuu
搿个图书馆里禁止看书。
wuu
我肯定侬会得欢喜阿拉今朝夜到个菜肆个。
wuu
阿拉叫蹄膀笃笃,螺蛳嗍嗍,沪剧哼哼,邪气小乐惠!
wuu
搿周我一直垃海工作。
wuu
我垃海想阿里个跑步运动员会得跑第一。
wuu
我来了交关辰光了。
wuu
侬剃头发要剃得长点还是短点?
wuu
搿张矮凳需要修理。
keyboard_arrow_left 1234567...25