clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2491)

keyboard_arrow_left 1234567...25
wuu
搿套钱币要弄到邪气难个,侬用了多少长个辰光搜集齐个啊?
wuu
我昨日整日侪垃海背英文字。
wuu
侬看两张照片里阿里张好?
wuu
最好备一本家用医卫手册拉枕头边,常常翻翻看看。
wuu
伊讲了老大声个。
wuu
我昨日挪我个手表落脱了。
wuu
哀面一眼勿是㑚个书?
wuu
侬会得代替我去派对𠲎?
wuu
从松江、青浦一带个出土文物当中看到,上海西郊有六千多年历史。
wuu
侬还需要茶𠲎?
wuu
头还痒兮兮𠲎?勿痒末,去冲脱伊好𠲎?
wuu
我勿会讲德语。
wuu
为啥勿问问㑚老师个建议呢?
wuu
今朝天好。
wuu
看,厨房间里有一只猫。
wuu
Ann拉海黑板高头写了眼啥。
wuu
告我开张发票。
wuu
侬可以告诉我我错拉阿里搭𠲎?
wuu
伊听到消息以后失去了理智。
wuu
老王,有电话寻侬。
wuu
白相了开心点!
wuu
3个三次方等于27。
wuu
侬好。侬想要啥个吃个𠲎?
wuu
侬垃盖等啥人啊?
wuu
我唱卡拉OK,从小辰光歌唱起,一直唱到劲歌金曲最新版。
wuu
侬自家拿蛋糕吃𠲎。
wuu
为啥勿听我个言话?
wuu
我十分安心,因为我晓得侬会得保守秘密个。
wuu
伊搿个辰光该到了。
wuu
勿好意思问侬垃拉阿里搭工作?
wuu
侬该戒烟。
wuu
侬勿应该垃海学堂大楼里跑。
wuu
㑚搿间房子朝向好勿好?
wuu
我网球打了勿哪能好。
wuu
做运动有利于健康。
wuu
好个呀,薪金多少?休息日有𠲎?
wuu
“能帮我一下𠲎?”“我老乐意个。”
wuu
伊半夜里打了个电话拨我。
wuu
伊穿啥侪好看。
wuu
伊长个是三角身胚,立拉海看上去瞎帅!
wuu
医生,请帮搿小人急救。
wuu
为啥侬勿学法语?
wuu
谢谢侬搿搭是啥地方?
wuu
伊是我个阿姐。
wuu
困过头勿是迟到个理由。
wuu
新婚房里,有放红枣花生桂圆脱仔瓜子个,讨个吉利叫“早生贵子”。
wuu
侬相信上帝𠲎?
wuu
小姐已经有一只戒指,要勿要配条铂金项链?
wuu
月球是地球唯一个卫星。
wuu
我等了侬半半六十日!
wuu
我会尽可能帮侬的。
wuu
我个工作是汰碗。
wuu
到搿搭来兜一转,感觉勿要忒好噢!
wuu
搿桩事体垃海阿拉个脑子里还记忆犹新。
wuu
铃响了。
wuu
再会!有空多来白相相!
wuu
侬要存活期存款,还是定期存款?“定活两便”也可以个。
wuu
侬欢喜去阿里就可以去阿里。
wuu
番茄容易遭受交关病害。
wuu
我个梦想是要成为一个顶级个麻将高手。
wuu
男小囡困了10个钟头。
wuu
阿拉常常做到下半天一点钟,盒饭是送上来个。
wuu
侬有侬个爱好,我有我个兴趣,关侬啥事体!
wuu
侬垃海撒谎。
wuu
我老欢喜侬个。
wuu
阿拉爷叔住拉学堂附近。
wuu
伊挪墙壁侪涂成白颜色了。
wuu
我会拨侬一个好个建议。
wuu
妈妈帮我准备了中饭。
wuu
搿搭小区绿地面积有多少?
wuu
有种人,叫伊“老克拉”,是从“colour”脱“classics”里化出来个洋泾浜名词。
wuu
我会教侬哪能开车。
wuu
照老样子好了,稍为短一点。
wuu
开摩托车勿戴头盔是老危险个。
wuu
我老早从来呒没见过伊。
wuu
上海热天最高温度要到三十八九度,真是热煞快!
wuu
房间新家生侪买好了末,搿点破家生侪可以厾脱了!
wuu
过了三天我侪晓得原来伊失踪了。
wuu
阿拉养个母鸡昨日生了交关蛋。
wuu
跑到搿面一条小弄堂左转弯。
wuu
好了好了!就十元五斤𠲎。
wuu
侬每趟侪继续犯同样个错误。
wuu
伊出席了会议。
wuu
牧场个面积有10英亩。
wuu
侬一定要考虑清爽侬想做哪能样个工作。
wuu
科学跟数学我侪欢喜。
wuu
小菜摊了一台子,吃剩拉海个肉汤都呒没收好。
wuu
阿拉有交关听众。
wuu
我垃海马路高头散步,消磨辰光。
wuu
我想晓得搿个冬天垃海阿拉个城市会勿会落雪。
wuu
王阿姨,是我来了。
wuu
小姐,搿封信寄到旧金山,邮票贴多少?
wuu
侬可以垃海搿搭学习。
wuu
哀栋灰颜色个大楼吗?
wuu
侬搬个真是好地段,现在大家是吃地段吃房型。
wuu
就我所晓得个,伊从来呒没准时来过。
wuu
伊完全呒没方向感,老容易就会得寻勿到路个。
wuu
好呀!我现在是日日度死日度过去算帐。
wuu
好好想一想,看看能勿能想起来侬昨日夜到是垃海啥人屋里过夜个。
wuu
大学垃海20年前头由伊拉爷建立个。
keyboard_arrow_left 1234567...25