clear
swap_horiz
search

Logs

#273291

linked by , date unknown

戦争の資金を調達するために公債が発行された。

added by , date unknown

#412537

linked by sharptoothed, 2013-05-08 12:57

Sentence #141281

jpn
戦争の資金を調達するために公債が発行された。

You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.

Add a language
eng
Bonds were issued to finance a war.
rus
Для финансирования войны были выпущены облигации.
deu
Anleihen wurden herausgegeben, um einen Krieg zu finanzieren.
hun
Kötvényeket bocsátottak ki, hogy a háborút fedezni tudják.
jpn
戦費の捻出に国債が発行された。
nld
Om de oorlog te financieren zijn er obligaties uitgegeven.
ukr
Для фінансування війни було видано облігації.

Comments

There are no comments for now.