Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
I'm the butt of the worst joke in history.
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 77600
Guybrush88 - Jan 17th 2014, 10:11
I'm the butt of the worst joke in history.
Guybrush88 - Jan 17th 2014, 10:11
Hindi na nakadugtong sa 77600

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 326118

Walang pangungusap na may id 326118

Mga comment

  1. Jan 17th 2014, 09:58
    This seems to be the lyrics from a song.
  2. Jan 17th 2014, 10:11
    yes, it's from "incomplete" by bad religion. i'm deleting it because it's from a copyrighted source