Mga tag

No tag on this sentence.

Tignan ang lahat ng tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Mga log

- Hindi tiyak ang petsa
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.
- Hindi tiyak ang petsa
Nakadugtong sa 216692

Ipagbigay-alam ang pagkakamali

Huwag mag-atubiling magsulat ng comment kung nakakita ka ng pagkakamali!

Paalala: Kung walang nagmamay-ari ng pangungusap at alam mo kung paano itama ang pagkakamali, huwag mag-atubiling itama ito kahit hindi ka mag-comment. Kailangan mong i-adopt ang pangungusap bago ito baguhin.

Pangungusap bilang 53998

eng
The best efforts of the human race, in addition, were necessary to assist the gods in their cosmic task.

Paalala: Magdadagdag kayo ng pagsasalin sa pangungusap sa taas. Kung hindi niyo naiintindihan ang pangungusap na ito, i-click ang "Ikansela" upang muling ipakita lahat, at piliin ang pangungusap na inyong naiintindihan at nais isalin.

Pakiusap, huwag kalimutan ang malalaking titik at pagbabantas! Maraming salamat.

Ipakitajpn
さらに、人類の最善の努力が神々の宇宙的御業を補助するのに必要であった。
さらに[サラニ] 、[、] 人類[ジンルイ] の[ノ] 最善[サイゼン] の[ノ] 努力[ドリョク] が[ガ] 神[カミ] 々[々] の[ノ] 宇宙[ウチュウ] 的[テキ] 御[ゴ] 業[ワザ] を[ヲ] 補助[ホジョ] する[スル] の[ノ] に[ニ] 必要[ヒツヨウ] で[デ] あっ[アッ] た[タ] 。[。]

Mga comment

Walang mga comment sa ngayon.

Magsulat ng comment

Kailangan mong mag-log in upang magsulat ng comment. Kung hindi ka pa rehistrado, maaari kang magrehistro dito.