Tags

Logs

Please specify any conditions you have for the use of this information.
linked to #827192
linked to #2895373
linked to #2897840

Sentence #827193

eng
Please specify any conditions you have for the use of this information.
You cannot translate sentences because you did not add any language in your profile.
Add a language
cmn
如果您有关于这份问卷信息的使用条件,请在这里指定。
如果您有關於這份問卷信息的使用條件,請在這裡指定。
rúguǒ nín yǒuguān yú zhè fèn wènjuǎn xìnxī de shǐyòng tiáojiàn , qǐng zài zhèli zhǐdìng .
hye
Խնդրում եմ նշել որեւէ պայմանն, որում դուք օգտագործում եք այդ տեղեկությունները:
spa
Por favor, especifique las posibles condiciones que tenga para el uso de esta información.

Comments

There are no comments for now.