Tags

No tag on this sentence.

View all tags

About unapproved sentences

You may see some sentences in red. These sentences are not approved by Tatoeba's community. They raise copyright issues or are otherwise problematic. If you are a contributor, please avoid translating them.

Logs

Please specify any conditions you have for the use of this information.
linked to #827192
linked to #2895373
linked to #2897840

Report mistakes

Do not hesitate to post a comment if you see a mistake!

NOTE: If the sentence does not belong to anyone and you know how to correct the mistake, feel free to correct it without posting any comment. You will have to adopt the sentence before you can edit it.

Sentence #827193

eng
Please specify any conditions you have for the use of this information.
cmn
如果您有关于这份问卷信息的使用条件,请在这里指定。
如果您有關於這份問卷信息的使用條件,請在這裡指定。
rúguǒ nín yǒuguān yú zhè fèn wènjuǎn xìnxī de shǐyòng tiáojiàn , qǐng zài zhèli zhǐdìng 。
hye
Խնդրում եմ նշել որեւէ պայմանն, որում դուք օգտագործում եք այդ տեղեկությունները:
spa
Por favor, especifique las posibles condiciones que tenga para el uso de esta información.