Sentences in:

Show translations in:

NOTE: Both direct and indirect translations will be shown.

Not directly translated into:

NOTE: Sentences that have an indirect translation will be displayed.

Only sentences with audio:

NOTE: Not all languages have audio at the moment.

All sentences in Shanghainese (4112 results)

<<< 1234567 >>
wuu
稍等,现在讲的啥?
sɔ⁵³. dən²³. ,ɦi²³. lɑˀ¹². kɑ̃³⁴. tiɪˀ⁵⁵. sɑˀ⁵⁵. ?
wuu
多么遗憾啊!
tu⁵³. moˀ¹². ɦi²³. ɦø²³. ɑ. !
wuu
城市最近扩张很迅速。
zən²³. zɿ²³. ʦø³⁴. ʥin²³. kʰoˀ⁵⁵. ʦɑ̃⁵³. ɦən²³. ɕin³⁴. 速。
wuu
他们互相帮助。
tʰɑ⁵³. mən²³. ɦu²³. ɕiã⁵³. pɑ̃⁵³. zu²³. 。
wuu
通过投票来决定吧。
tʰoŋ⁵³. ku³⁴. dɤ²³. 票lɛ²³. 决din²³. bɑ. 。
wuu
这台机器一分钟可以打印60页。
gəˀ¹². dɛ²³. ʨi⁵³. ʨʰi³⁴. iɪˀ⁵⁵. fən⁵³. ʦoŋ⁵³. kʰu³⁴. i²³. 打in³⁴. 60ɦiɪˀ¹². 。
wuu
我们需要互相帮助。
ŋu²³. mən²³. 需iɔ³⁴. ɦu²³. ɕiã⁵³. pɑ̃⁵³. zu²³. 。
wuu
请拿。
ʨʰin³⁴. no²³. 。
wuu
我勿要侬拿搿章事体讲卑人家听。
ŋu²³. vəˀ¹². iɔ³⁴. noŋ²³. no²³. gəˀ¹². ʦɑ̃⁵³. zɿ²³. tʰi³⁴. kɑ̃³⁴. pɛ⁵³ɲin²³. kɑ⁵³. tʰin⁵³. 。
wuu
我勿要侬拿搿章事体告诉任何人家。
ŋu²³. vəˀ¹². iɔ³⁴. noŋ²³. no²³. gəˀ¹². ʦɑ̃⁵³. zɿ²³. tʰi³⁴. kɔ³⁴. su³⁴. ɲin²³. ɦɑ²³. ɲin²³. kɑ⁵³. 。
<<< 1234567 >>