menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Korean with audio (total 292)

kor
인사해.
kor
그 사람들 서로 키스했어.
kor
알았어.
kor
그 사람들은 서로 포옹했어.
kor
다시 한 번 고려해줘.
kor
작별인사해.
kor
톰이 뜨개질 하고 있어.
kor
앉아!
kor
안아줘.
kor
그 사람들은 도망 쳤어.
kor
냄새나.
kor
건너뛰어.
kor
둘러봐.
kor
진행해줘.
kor
침착해.
kor
기억해.
kor
톰은 운전할 수 있어.
kor
말해.
kor
웃어줘.
kor
아무 말도 하지 마.
kor
보여줘.
kor
기다려.
kor
알아.
kor
물론이지!
kor
뛰어.
kor
일어나!
kor
나가.
kor
들어와.
kor
어서!
kor
이해해.
kor
서둘러.
kor
열어.
kor
다시 한 번 해봐.
kor
일어서!
kor
글쎄.
kor
신경쓰지마.
kor
톰은 이상하게 굴고 있지?
kor
너는 신이 존재한다고 믿니?
kor
난 적절하게 처신하려고 노력했어.
kor
확실해?
kor
나는 쿨하게 보이려고 노력했어.
kor
오랜만이네.
kor
비참하지?
kor
어서와.
kor
고마워.
kor
도와줘.
kor
톰은 이상하게 굴고 있었어.
kor
대답해.
kor
시도해볼게.
kor
더워질거야.
kor
이건 내가 좋아하는 단어야.
kor
따뜻해.
kor
잊어버려.
kor
가.
kor
자연스럽게 행동하려고 노력하고 있어.
kor
조심해.
kor
톰은 가정 중심적인 사람이야.
kor
적절하게 처신하려고 노력하는 중이야.
kor
귀엽잖아!
kor
너무 늦어.
kor
쏴!
kor
가상해.
kor
꼼짝마!
kor
따라와.
kor
물고기요.
kor
들어.
kor
나는 기절했어.
kor
웃어.
kor
쇠고기요.
kor
공격!
kor
쉬엄쉬엄 일해.
kor
아무도 안왔어.
kor
계속해.
kor
그만 투덜거려.
kor
공격해!
kor
점프!
kor
사과를 좋아하십니까?
kor
안녕.
kor
일은 어때?
kor
진정해.
kor
차에서 내려!
kor
점프해.
kor
그녀에게 잘해줘.
kor
기다려!
kor
여행은 어땠습니까?
kor
뛰어!
kor
사과 좋아하나요?
kor
잠깐!
kor
도와줘!
kor
마음대로 생각해.
kor
편히 쉬면서 놀고 있다가, 떠나고 싶을 때가 오면 언제든지 떠나면 돼.
kor
네가 웃는 모습을 보는 것 만으로도 난 단지 즐거울 뿐이야.