menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 1,722)

mar
आपण येत आहोत.
mar
तू माझ्याशी बोलू शकतेस.
mar
मला हे तीन तासांपूर्वीच माहीत होतं.
mar
तुमची आजी किती वर्षांची आहे?
mar
घाम खारट का असतो?
mar
तुझ्या हृदयात काय आहे हे मला माहीत आहे.
mar
जोक होता.
mar
येऊन बसा.
mar
तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता.
mar
मी एका अस्वलाला गोळी मारली.
mar
मला हे तीन तासांपूर्वी माहीत होतं.
mar
मी आत गेलो.
mar
येऊन खाली बसा.
mar
नियम कोणी बनवले?
mar
मी टॉमला भेटेन.
mar
हे तर मला तीन तासांपूर्वीच माहीत होतं.
mar
आई, मी घरी आलोय.
mar
सगळं खरं आहे.
mar
येऊन खाली बस.
mar
मी तुम्हाला मासे पकडायला शिकवू शकतो.
mar
मी नवीन गिटार विकत घेतली.
mar
आता कोण हसतंय?
mar
आम्ही बाहेर जाऊ.
mar
माझ्याकडे एक पुस्तक आहे.
mar
मी तुझ्यासाठी काहीही करू शकत नाही.
mar
ते रक्त आहे का?
mar
मला एक पुस्तक हवं आहे.
mar
मी हसणार नाही.
mar
मला भरपूर स्वप्न पडतात.
mar
मला एक केक हवा आहे.
mar
मी तुमच्यासाठी काहीही करू शकत नाही.
mar
तुझं कप कोणतं आहे?
mar
त्याच्याकडे एक पुस्तक आहे.
mar
असं का घडलं?
mar
मी तुला मासे पकडायला शिकवू शकतो.
mar
मी खूप स्वप्ने बघतो.
mar
आज मी एक नवीन गिटार विकत घेतली.
mar
टॉम हसला का?
mar
आपण बाहेर जाऊ.
mar
तुमचं कप कोणतं आहे?
mar
मी एक पुस्तक वाचलं.
mar
दुकान कुठे आहे?
mar
तुम्हाला कोणी पाठवलं?
mar
ते पुस्तक कोणाचं आहे?
mar
कोण पळून गेलं?
mar
ती कोण होती?
mar
माझी पेन्सिल कुठे आहे?
mar
तेव्हा टॉम कुठे होता?
mar
टॉमला कोणी गोळी मारली?
mar
ते कोण होते?
mar
तुमचं पुस्तक कोणतं आहे?
mar
टॉम कुठे गेला आहे?
mar
हॉटेल कुठे आहे?
mar
तुला कोणी पाठवलं?
mar
कोण येतंय?
mar
हे कोणाचं पुस्तक आहे?
mar
टॉमला कोणी सांगितलं?
mar
तो कोण होता?
mar
कोणी राजीनामा दिला?
mar
मी त्याला जायला लावलं.
mar
आपण कुठे आहोत?
mar
ह्या तुम्हाला कोणी दिल्या?
mar
किती मेल्या?
mar
त्या कुठे गेल्या आहेत?
mar
ह्या तुला कोणी दिल्या?
mar
टॉमचं ऐका.
mar
आम्ही कुठे आहोत?
mar
मी जेवण बनवलं.
mar
त्याचं घर कुठे आहे?
mar
हे तुम्हाला कोणी दिले?
mar
तू इथे होतीस मला माहीत नव्हतं.
mar
कोणी ऐकलं?
mar
तो कुठे चालला होता?
mar
हे तुला कोणी दिले?
mar
मी रात्रीचं जेवण बनवलं.
mar
ही तुम्हाला कोणी दिली?
mar
टॉम येतोय का?
mar
किती मेले?
mar
ती कुठे गेली आहे?
mar
ही तुला कोणी दिली?
mar
ती दे मला.
mar
हा कोणाचा कोट आहे?
mar
टॉम कशाला निघतोय?
mar
मी उद्यापर्यंत थांबू शकत नाही.
mar
त्या दे मला.
mar
मला पळायचं आहे.
mar
ती द्या मला.
mar
ही बघ.
mar
आम्ही दुरुस्त करू.
mar
ते द्या मला.
mar
मला धावायचं आहे.
mar
उद्यापर्यंत मला थांबता येणार नाही.
mar
तू खोटं बोलत असू शकशील.
mar
ह्या बघ.
mar
आपण दुरुस्त करू.
mar
त्या द्या मला.
mar
मी त्यांना काहीही दाखवलं नाही.
mar
उद्यापर्यंत मी थांबू शकत नाही.
mar
तुम्ही खोटं बोलत असू शकाल.
mar
ते दे मला.