menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
侬讲有劲𠲎?
wuu
侬勿得勿制造一眼借口。
wuu
据讲山浪向个天气变化老快个。
wuu
伊拉正垃海汰手。
wuu
我去旅游钞票勿够。
wuu
我要告张先生、李先生谈谈。
wuu
啥?
wuu
绿灯辰光,转弯车子要让人。
wuu
我为侬个行为感到可耻。
wuu
能勿能麻烦侬告诉我去邻村哪能走?
wuu
试垃海逆水游游看。
wuu
好个,但阿拉先吃夜饭𠲎。
wuu
Kent养出来就是个领导人。
wuu
小菜摊了一台子,吃剩拉海个肉汤都呒没收好。
wuu
到现在我又打好了两篇稿子。
wuu
搿个品种个蝴蝶现在已经绝种了。
wuu
宝宝开始哭了。
wuu
搿箱子是空个,里向啥也呒没。
wuu
伊个故事挪我带回了小辰光。
wuu
偷钞票。
wuu
桂花赤豆汤侬要吃吃看𠲎?
wuu
我要上高架末,阿里个路口离搿搭最近?
wuu
但我有能力烧得好菜。
wuu
请拨我一杯水。
wuu
伊老快就会回来个。
wuu
着火了!快跑啊!
wuu
我要打一只电话拨我囡儿。
wuu
我要送到上海文艺出版社。
wuu
请侬拿侬个名字跟电话号头告诉我。
wuu
对勿起。
wuu
侬只要拉海搿搭挪侬个姓名跟地址写下来就来塞了。
wuu
Jane正要离开屋里。
wuu
吾个祖母个骨灰勒庙里。
wuu
下个礼拜除脱礼拜一礼拜三有事体,我其他日脚侪有空拉海。
wuu
我手机找到了,人家打电话来叫我去领了!
wuu
我为伊翻译了好几趟搿个词。
wuu
侬白相啥个运动𠲎?
wuu
我想去西雅图。
wuu
阿拉爸爸走了有10年了。
wuu
一埭排石库门房子,外表还像旧弄堂。
wuu
哎,搿眼橘子几钿一斤啊?
wuu
侬要吃啥茶?来壶柠檬红茶倒倒好𠲎?
wuu
搿是侬个屋里向人𠲎?
wuu
侬勿该做搿能一桩事体。
wuu
8月份呒没课。
wuu
夜到好。
wuu
搿个月是几月?
wuu
搿条弄堂笔直跑跑到底。
wuu
因为㑚公司个业务能够发挥我个特长。
wuu
长年累月投东投西忙煞,生活忒呒没规律了。
wuu
我想要一间便宜眼个双人房。
wuu
老少人搿能认为。
wuu
伊帮伊拉姆妈写信。
wuu
过了一歇歇,小黑兔就坐了下来,面孔高头个神情十分哀伤。
wuu
侬可以拨我一点奶油五香豆。
wuu
对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
wuu
我晓得伊老忙个。
wuu
我啥侪勿想喝。
wuu
阿拉个任务到目前为止老轻松个,但从现在开始会得变了老难个。
wuu
我想拿阅读灯关脱,来塞𠲎?
wuu
垃海搿个城市,白人跟黑人之间个争端越来越结棍了。
wuu
总统拒绝回答哀个问题。
wuu
伊做个事体侬赞成个𠲎?
wuu
我勿等啥个人。
wuu
我已经长远呒没去锻炼了。
wuu
伊讲法语𠲎?
wuu
问题是我呒没啥要跟伊讲个。
wuu
生活老困难个,但是我更加坚强。
wuu
毕加索是一个有名个画家。
wuu
请向右转。
wuu
我佩服伊个勇气。
wuu
勿要噢,劈硬柴好唻!
wuu
搿搭小区绿地面积有多少?
wuu
一个水分子是由两个氢原子跟一个氧原子组成个。
wuu
苹果作为甜点供应。
wuu
侬该戒烟戒酒了。
wuu
我呒没见过也呒没听过搿能个事体。
wuu
插进去,看伊说明打就是了。
wuu
谢谢侬勿要拉车厢里哗啦哗啦打手机,可以改发短信!
wuu
我勿晓得伊结婚了。
wuu
伊拉叫伊吉姆。
wuu
侬明白作家写个物事个意思𠲎?
wuu
侬现在好点了𠲎?
wuu
哀个穿棕色大衣个女人是啥人?
wuu
侬是做啥个啊?
wuu
一盏电灯开勿亮了,侬帮我来看看好𠲎?
wuu
侬想想清爽,大概拉啥辰光啥地方落脱个?
wuu
阿拉有个同事垃海西班牙。
wuu
阿拉热了。
wuu
我去公园散了散步。
wuu
一个难看个男人敲了我个门。
wuu
搿眼是阿拉个书。
wuu
一面吃吃红茶咖啡,一面吃吃色拉西点,一面谈谈山海经。
wuu
不过也有点地方呒没啥去头。
wuu
妹妹,今朝侬上门来,有眼啥个事体啊?
wuu
合同已经到手了,搿就出去庆祝一下𠲎。
wuu
伊帮阿拉讲了一个有趣个故事,阿拉侪笑起来了。
wuu
伊班浪向大概有40个学生。
wuu
如果明朝落雨,我就登了屋里。
wuu
正当伊要出门个辰光,开始地震了。