menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
大家侪晓得伊个英文讲了老好个。
wuu
伊完全呒没方向感,老容易就会得寻勿到路个。
wuu
最近又开辟了朱家角旅游点,镇高头个放生桥历史悠久,有五个桥洞。
wuu
子女培养全社会侪邪气关心,教育要进行改革。
wuu
侬走了,阿拉侪会得想侬个。
wuu
布什继里根之后当上了总统。
wuu
搿条规则勿是啥个辰光侪适用个。
wuu
每年世界人口侪有2%个平均增长。
wuu
“如果勿努力工作就不会拥有成功个人生”,这种讲法得到广泛个认可。
wuu
侬来看我真是忒好了。
wuu
自由是有得代价个。
wuu
由医生来决定一个人啥辰光死是对个吗?
wuu
我应该打扫我个房间。
wuu
所有学生侪可以自由出入博物馆。
wuu
修面侬要修修清爽。
wuu
拣爿好吃点个饭店去吃。
wuu
我发现了一只翅膀受了重伤个鸟。
wuu
奶茶垃海阿里搭?
wuu
搿被认为是一桩大事体。
wuu
伊下个礼拜天回来,也就是10号。
wuu
让我看一看,对勿起,只有硬卧票了。
wuu
搿枪天气老冷个,常常到零下二三度。
wuu
请问辣末一趟开信箱拉啥辰光?
wuu
侬从搿搭过去到哀面,穿过第二条横马路就是。
wuu
我请侬原谅我。
wuu
我网球打了勿哪能好。
wuu
我头撞到了门,肿了一块。
wuu
搿小人能数到20。
wuu
阿拉表妹半年前养小囡养了一个大胖儿子。
wuu
急啥啦急!
wuu
我单飞日脚过得厌脱唻!
wuu
跟我来!
wuu
阿拉去阿里搭?
wuu
一颗一颗个星星垃海空中闪闪发光。
wuu
挪侬个名字用大写写下来。
wuu
伊拉有伊拉自家个文化。
wuu
勿要紧个,当然最好还是买本会话书学学上海话。
wuu
伊好像对音乐剧咾啥老感兴趣,而且还邪气懂经。
wuu
我垃海报纸高头看到伊了。
wuu
今朝糟糕透了,所以我准备去喝一杯就直接上床。
wuu
Davis先生看上去老吃力个。
wuu
阿拉爸爸勿欢喜足球。
wuu
我勿明白侬想讲啥。
wuu
侬应该拿值铜佃个物事保存拉一个安全个地方。
wuu
护士会告诉侬哪能做。
wuu
我想吃法国菜。
wuu
侬必须从失败当中吸取教训。
wuu
坐了角落里个哀个男人是啥人?
wuu
我要到超市去,熟泡面啊,酒酿圆子啊,一样一样买回来。
wuu
一个字个意思是由上文下理决定个。
wuu
勿管侬要我做啥,我侪会去做个。
wuu
做侬想做个。
wuu
再会!有空多来白相相!
wuu
睡眠是最大个贼骨头,伊偷了阿拉一半个生命。
wuu
听是听得懂一眼眼,讲讲勿来个。
wuu
茭白用油“焖”,蛤蜊摆拉蛋里“炖”。
wuu
我要一室一厅个房子,面积拉四十平方左右。
wuu
对勿起,现在啥辰光了?
wuu
我正垃海看电视。
wuu
我个言话伤了伊个自尊心。
wuu
交关词是根据拼音来发音个,不过有眼勿是。
wuu
搿个月底前,阿拉必须得交报告。
wuu
人也出来荡发荡发,七兜八兜,轧来轧去,走走白相相。
wuu
吃点点心侬看好𠲎?
wuu
A4纸头到啥地方买?
wuu
大家早上好。
wuu
伊帮我拿手表修理好了。
wuu
我想阿拉可以成为好朋友。
wuu
伊牢牢个抓牢了伊个手臂把。
wuu
搿是阿拉个荣幸。
wuu
吃得忒多,长得胖来死,乃末要影响发育。
wuu
写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
wuu
有点恶心,但是吐勿出来。
wuu
跟搿眼金额相对应个是啥?
wuu
我老惊讶㑚竟然介天真。
wuu
我个手拨门夹到了。
wuu
退休以后伊个收入少了一半。
wuu
侬做了啥?
wuu
阿拉日日垃搿搭做生意,勿会叫侬吃亏个!
wuu
海滩高头侬到底高兴去𠲎?
wuu
帮侬添麻烦啦!
wuu
实在是抱歉,真对侬勿起!
wuu
侬昨日为啥离开教室?
wuu
我离婚了。
wuu
如果明朝天气好,阿拉就去野餐。
wuu
字典高头写个勿总归是对个。
wuu
伊老难写伊个名字个。
wuu
啥个内容要考?参考书有𠲎?
wuu
侬讲有劲𠲎?
wuu
侬勿得勿制造一眼借口。
wuu
据讲山浪向个天气变化老快个。
wuu
伊拉正垃海汰手。
wuu
我去旅游钞票勿够。
wuu
绿灯辰光,转弯车子要让人。
wuu
我为侬个行为感到可耻。
wuu
能勿能麻烦侬告诉我去邻村哪能走?
wuu
试垃海逆水游游看。
wuu
好个,但阿拉先吃夜饭𠲎。
wuu
Kent养出来就是个领导人。
wuu
我有一个阿哥,也有一个阿姐。