clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
明朝天气会好𠲎?
wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
哀面点报纸末,侬告伊送得去。
wuu
我勿大清爽。
wuu
侬勿要来捣蛋好勿啦!
wuu
"谢暇侬。" "覅暇。"
wuu
侬老快就会适应侬个新学堂。
wuu
现在谈搿桩事体还为时过早。
wuu
明朝伊会得来𠲎?
wuu
鞋子是一对一卖个。
wuu
过了三天我侪晓得原来伊失踪了。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
最近经常忘记脱物事,是勿是变笨了?
wuu
我想到了一个好主意。
wuu
搿台子跟阿拉屋里向个一样大。
wuu
㑚老早之前就应该完成了。
wuu
牧场个面积有10英亩。
wuu
侬进房间之前必须脱鞋子。
wuu
因为伊拉是用法语谈话个,所以我一句也听勿懂。
wuu
伊是伊个一切。
wuu
合同已经到手了,搿就出去庆祝一下𠲎。
wuu
搿种款式个帽子现在老流行个。
wuu
伊住拉罗素广场56号。
wuu
路当中有一部卡车。
wuu
侬想再来杯酒𠲎?
wuu
㑚对外语感兴趣𠲎?
wuu
搿房子里好像垃海搞派对。
wuu
除脱雨天,我侪是踏脚踏车去上班个。
wuu
侬该戒烟戒酒了。
wuu
阿拉为表演个人鼓掌。
wuu
今朝我头痛得要裂开来了。
wuu
第一排个座位5块美元。
wuu
阿拉养个母鸡昨日生了交关蛋。
wuu
搿个房间里向有个电视机。
wuu
伊刚离开屋里。
wuu
我该取消通话𠲎?
wuu
伊帮伊拉姆妈写信。
wuu
侬可以买侬欢喜个哀个,而勿是两个侪买。
wuu
侬多少高?
wuu
搿个国家个政府圧迫人民。
wuu
习惯是第二天性。
wuu
侬认为从搿搭去东京要花多少辰光?
wuu
哀只箱子忒小了,装勿牢介许多物事。
wuu
搿个人啊,真是懒了出蛆了!
wuu
写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
wuu
搿只颜色比伊只稍为深一眼。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
wuu
我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
wuu
侬要硬座还是卧铺?
wuu
插进去,看伊说明打就是了。
wuu
淮海路个商品高雅前卫,有海派特色。
wuu
葛末再加我两只!
wuu
侬到厨房间里一把榔头脱我拿拿来。
wuu
侬看伊戆头戆脑个样子,倒也蛮可爱。
wuu
请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
wuu
告诉我侬计划个目的。
wuu
走好,走好,搿搭盏灯开一开。
wuu
喔唷,撞着侬了,对勿起!
wuu
下半天大概天转晴。
wuu
搿个是DVD。
wuu
我去拿老王寻得来。
wuu
要我做保姆,我勿情愿做。
wuu
我欢喜睏懒觉。
wuu
侬比我高。
wuu
有啥个侬想要但是呒没个物事𠲎?
wuu
哀个是啥声音?
wuu
我姆妈忒吃力了,伊一早就去困了。
wuu
搿就是我为啥回来个原因。
wuu
勿要边吃物事边讲言话。
wuu
我勿会讲德语。
wuu
来𠲎,我帮侬盛。
wuu
我勿晓得伊结婚了。
wuu
所有侬要做个就是去见伊。
wuu
㑚昨日为啥离开教室?
wuu
如果明朝天气好,阿拉就去野餐。
wuu
侬可以告诉我我错拉阿里搭𠲎?
wuu
上个礼拜伊生了个漂亮个女小人。
wuu
伊昨日看了一部最有意思个小说。
wuu
搿药创造了奇迹。
wuu
我啥侪勿想喝。
wuu
我难班会得垃海俱乐部碰到伊。
wuu
所有个女人侪应该让伊个老公戴绿帽子。
wuu
建筑物垃海地震当中摇来摇去。
wuu
我也想要脱侬身浪向哀件同样个外套。
wuu
我想再来一杯啤酒。
wuu
一个人要对伊个行为负责。
wuu
油墨快呒没了。
wuu
老难讲明朝个天气会得哪能。
wuu
年轻人应该尊敬老人。
wuu
欢迎回屋里。
wuu
侬晓得音乐家啥个辰光来搿搭𠲎?
wuu
为啥勿问问㑚老师个建议呢?
wuu
搿位是安田先生。
wuu
伊呒没办法辨别真假。
wuu
侬忙𠲎?
wuu
伊班浪向大概有40个学生。