clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,491)

wuu
中国是亚洲最大个国家。
wuu
我让伊打扫了我个房间。
wuu
我垃海米兰工作。
wuu
伊还呒没来。伊肯定错过公交车了。
wuu
能勿能麻烦侬告诉我去邻村哪能走?
wuu
汰侬个脚。
wuu
伊卖力工作。
wuu
伊挪墙壁侪涂成白颜色了。
wuu
伊还会得讲俄语。
wuu
最近经常忘记脱物事,是勿是变笨了?
wuu
我想到了一个好主意。
wuu
搿台子跟阿拉屋里向个一样大。
wuu
侬老快就会适应侬个新学堂。
wuu
现在谈搿桩事体还为时过早。
wuu
明朝伊会得来𠲎?
wuu
我垃海寻关于古罗马历史个书。
wuu
退休以后伊个收入少了一半。
wuu
我欠伊10块美元。
wuu
我挪前一日才买个照相机弄勿见脱了。
wuu
我勿大清爽。
wuu
侬看伊戆头戆脑个样子,倒也蛮可爱。
wuu
请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
我发现伊垃海花园里向做生活。
wuu
我会教侬哪能开车。
wuu
伊一到,阿拉就开始。
wuu
爸爸乘早浪向7点钟个地铁去上班。
wuu
明朝天气会好𠲎?
wuu
"谢暇侬。" "覅暇。"
wuu
写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
wuu
搿只颜色比伊只稍为深一眼。
wuu
对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
wuu
告诉我侬计划个目的。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
wuu
插进去,看伊说明打就是了。
wuu
淮海路个商品高雅前卫,有海派特色。
wuu
侬勿要来捣蛋好勿啦!
wuu
从早浪向九点钟到下半天三点钟。
wuu
我拿我个伞落脱了。
wuu
去踢足球𠲎。
wuu
我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
wuu
侬要硬座还是卧铺?
wuu
搿句句子个意思模棱两可。
wuu
垃海实战当中,侬要晓得三心两意是老危险个。
wuu
我呒没办法回答所有问题。
wuu
米价跌下来了。
wuu
如果侬咬我,我也要咬侬。
wuu
哀面点报纸末,侬告伊送得去。
wuu
走好,走好,搿搭盏灯开一开。
wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
鞋子是一对一卖个。
wuu
过了三天我侪晓得原来伊失踪了。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
葛末再加我两只!
wuu
侬到厨房间里一把榔头脱我拿拿来。
wuu
今朝天气老好个。
wuu
伊拉讲伊是垃海德国出生个。
wuu
昨日是我17岁生日。
wuu
伊决定出国了。
wuu
今朝明朝我休息咾,趁机会快点搬好伊。
wuu
轮到我了,是𠲎?
wuu
好个呀,薪金多少?休息日有𠲎?
wuu
老克拉讲,勿管伊啥辰光啥时尚,侬一直要够in,一定勿好out。
wuu
尽量试了用好侬个辰光。
wuu
我可以打扰侬一下𠲎?
wuu
侬最好去一下医务室。
wuu
搿是侬个信。
wuu
伊应该超过六十岁了。
wuu
我去拿老王寻得来。
wuu
麻烦侬了。
wuu
搿个是DVD。
wuu
今朝我要去买眼材料。
wuu
伊是由伊个祖母带大的。
wuu
勿要甩门。
wuu
我礼拜天常常到丈人丈母搭去帮伊拉做点力气生活。
wuu
我来帮侬索性拿应用软件统统调脱伊。
wuu
Donna是含牢金钥匙出生个。
wuu
“等伊回来,我要让伊帮侬打电话𠲎?”“是个,谢谢。”
wuu
大家侪晓得伊个英文讲了老好个。
wuu
我觉着老热个。
wuu
啥人来帮风险投资提供资金?
wuu
侬觉着伊最想要啥个纪念品?
wuu
伊可能迷路了。
wuu
侬会得代替我去派对𠲎?
wuu
巴黎是世界浪向最大个城市之一。
wuu
阿拉曾经是隔壁邻居。
wuu
条条大路通罗马。
wuu
侬可以想象垃海月球高头行走𠲎?
wuu
请写信告诉我㑚学堂个情况。
wuu
请来两杯奶咖。
wuu
我相信伊会得讲言话算数个。
wuu
大家侪是朋友,以后多多关照。
wuu
喔唷,撞着侬了,对勿起!
wuu
伊考寄托侬晓得勿啦?
wuu
我已经长远呒没去锻炼了。
wuu
发拨要好朋友个请帖浪有新郎新娘合影个照片。
wuu
赤膊上街忒难看。
wuu
我今朝勿忙。