menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
勿要紧个!
wuu
侬该申请搿个职位。
wuu
春去夏来。
wuu
搿份报纸是免费个。
wuu
我想减肥。
wuu
侬认为从搿搭去东京要花多少辰光?
wuu
伊有一部威驰。
wuu
搿条领带颜色跳一点,跟搿件西装比较配。
wuu
头还痒兮兮𠲎?勿痒末,去冲脱伊好𠲎?
wuu
我现在个位置拉地图高头阿里搭?
wuu
鞋子是一对一卖个。
wuu
侬做了老好个。
wuu
停车场是免费个。
wuu
是伊个两倍大。
wuu
葛末就上高架走。
wuu
侬吃面条还是吃饭?橙汁还是咖啡?
wuu
阿拉个学堂被烧成了灰烬。
wuu
我听到门关了。
wuu
响了。
wuu
搿勿是我欢喜个类型。
wuu
我是统货,侬要拣末,就只好十元五斤。
wuu
老兄有噱头个!勿像我死样怪气个单位里捂拉海。
wuu
我冷。
wuu
侬必须马上做。
wuu
搿个房间里向有个电视机。
wuu
勿要往我房间里向看。
wuu
请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
wuu
闲是闲得来呒没事体做。
wuu
哀个发现纯粹是偶然。
wuu
如果可能个言话,我想环游世界。
wuu
哀个人是啥人?
wuu
登了哀搭勿要动。
wuu
阿里一只侬欢喜一眼?
wuu
侬欢喜唱歌𠲎?
wuu
上海人讲上海话;上海人也侪会讲普通话。
wuu
松鼠忙拉海收集榛子。
wuu
搿种秘密总有一天会被揭露个。
wuu
我七点钟打电话拨侬。
wuu
伊休假个哀段辰光花了一大笔钞票。
wuu
阿拉7点钟吃了早饭。
wuu
伊拉匆匆忙忙去看足球赛,屋里物事侪摊拉海。
wuu
我还请了钟点工相帮打扫好了房间。
wuu
勿要客气,呒没关系个。
wuu
侬生日几月几号?
wuu
搿本课本老好个。
wuu
法兰克高兴个等了海伊夜到个约会。
wuu
㑚对外语感兴趣𠲎?
wuu
明朝九点钟帮我打电话。
wuu
用尺来划直线老方便个。
wuu
一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
wuu
譬如讲,我要到市中心,有啥车子好乘出去𠲎?
wuu
我想要打网球。
wuu
邮局离搿搭只有几分钟个路程。
wuu
严重𠲎?
wuu
我开门个辰光挪锁弄坏脱了。
wuu
请侬垃搿搭地方签个字。
wuu
阿拉派人半个钟头里向到侬搭来拿。
wuu
搿张矮凳需要修理。
wuu
㑚哪能认得个?
wuu
失之毫厘,谬之千里。
wuu
我希望搿能。
wuu
要是还有别个事体要我帮忙,就打电话拨我。
wuu
乃已经收场了,勿晓得还寻得着𠲎了?
wuu
侬进房间之前必须脱鞋子。
wuu
侬该晓得侬对家庭个责任。
wuu
我学英文学了4年了。
wuu
我也碰着过跟侬一样个问题。
wuu
拉延安路高架高头看两面个上海风光,瞎嗲!
wuu
新郎一面有伴郎,新娘一面有伴娘。
wuu
伊个医生建议伊戒烟。
wuu
我个生意终于走上了正轨。
wuu
我或者去看电影,或者看歌剧。
wuu
侬勿能挪侬个车子停拉搿搭。
wuu
我作兴勿会反对伊去。
wuu
我有点小事体想请侬帮忙。
wuu
一封信脱我寄脱伊!
wuu
先生,请侬自我介绍一下,侬有啥个专长?
wuu
请侬搿张表填一填,等阿拉个通知。
wuu
汤姆今朝要留拉屋里向𠲎?
wuu
一架客机出发飞往美国。
wuu
老实讲,搿部小说勿大有意思。
wuu
讲起玛莉,我已经交关辰光呒没见过伊了。
wuu
我要一杯冰红茶。
wuu
当今,海派文化正拉注入新个活力发扬光大,上海人侪充满信心。
wuu
本地人、外来人齐心共创上海新文明。
wuu
侬考虑周到,呒没打扰阿拉。
wuu
伊跟伊拉阿妹一样亲切。
wuu
我勿得勿照顾小人。
wuu
我希望将来成为一名牙医。
wuu
侬会得讲吴语弗?吴语是汉语族里向个一种闲话,也是历史交关悠久个一种闲话。讲吴语个人分布来江苏南部、浙江大部分,整个上海,安徽南部搭福建、江西少部分场许 。
wuu
侬勿要垃拉假痴假呆!
wuu
大概是点公司员工?
wuu
夜饭还呒没好,要到六点三刻开。
wuu
侬是大学生𠲎?
wuu
我垃海马路高头散步,消磨辰光。
wuu
搿个消息证实了我个怀疑。
wuu
阿拉终于登上了富士山山顶。
wuu
阿拉想要一条新毯子。
wuu
伊是游泳好手。
wuu
饭勿要盛了拍拍满。