clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
又过了一天了。
wuu
意大利个国际号码前缀是三十九(+39)。
wuu
接受对方个准则就是拨伊权力。
wuu
勿跟侬讲言话了!
wuu
侬欢勿欢喜日本菜?
wuu
3月30号个班机全部客满。
wuu
谢谢侬让一让我好𠲎?
wuu
侬该晓得侬对家庭个责任。
wuu
史密斯夫妇现在分居了。
wuu
苏州河是上海个母亲河,弯弯曲曲横跨流过市中心。
wuu
参加派对个言话,侬会穿阿里件衣裳?
wuu
伊哪能敢拆我个信!
wuu
搿个问题再度出现。
wuu
搿狗跑了多少快啊!
wuu
对勿起,呒没身份证是勿好领汇款个。
wuu
搿位女士是推销员𠲎?
wuu
纽约市个人口有得多少?
wuu
除脱亲眷,还请来了上司、同事、大学中学小学个同学咾啥。
wuu
巴黎是世界浪向最大个城市之一。
wuu
我好用一下侬个铅笔𠲎?
wuu
我想吃法国菜。
wuu
明朝中浪向叫伊打拨我一只电话。
wuu
明朝伊会得来𠲎?
wuu
㑚约好拉啥辰光碰头个?
wuu
伊讲如果伊垃海个言话,伊会得老高兴个。
wuu
侬勿该做搿能一桩事体。
wuu
搿是找下来个钞票。
wuu
我可以做中英双向翻译,参加脱外国人交际谈判。
wuu
排好队,勿要插队!
wuu
左上角个哀个动物是条龙。
wuu
我再也勿要相信伊了。
wuu
伊拉粗心大意,还呒没意识到危险。
wuu
租金哪能算?水电煤哪能交?
wuu
侬个答案是错个。
wuu
伊被选为市长。
wuu
闲是闲得来呒没事体做。
wuu
请小心月台跟车厢之间个空隙。
wuu
我垃拉打电脑。
wuu
侬啥个辰光回来?
wuu
老师帮阿拉布置了家庭作业。
wuu
搿部车子到静安寺去𠲎?
wuu
勿好意思问侬垃拉阿里搭工作?
wuu
侬一点钞票也呒没吗?
wuu
侬个提议值得考虑。
wuu
习惯是第二天性。
wuu
伊对伊个小人非常生气。
wuu
请侬来帮我看看,抽水马桶坏脱了。
wuu
侬钞票或者信用卡带来𠲎?
wuu
一块岩石从高头落下来。
wuu
有眼人欢喜运动,有眼人勿欢喜。
wuu
侬来看我真是忒好了。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
阿拉爸爸明年春天就要退休了。
wuu
伊勿戆。
wuu
侬想想清爽,大概拉啥辰光啥地方落脱个?
wuu
德国曾经是意大利个同盟国。
wuu
好个。唱只啥?
wuu
勿要往我房间里向看。
wuu
阿拉弟弟会得经常彻夜勿困。
wuu
叫只清蒸鲈鱼好呢,还是蚝油牛肉好?
wuu
公车高头要静了再静。
wuu
Kate,坐呀。
wuu
伊穿了一条红颜色个裙子。
wuu
勿管阿里个国家个机场资讯台侪是英文个。
wuu
既清洁了周围空气,又降低了市中心个气温。
wuu
为啥搿两日一日比一日热?
wuu
伊后悔垃海学堂个辰光呒没用功读书。
wuu
要掌握法语一眼也勿容易。
wuu
阿拉决定采用侬个想法。
wuu
每年世界人口侪有2%个平均增长。
wuu
现在辰光还早唻,还是勿谈搿桩事体好。
wuu
侬想再来杯酒𠲎?
wuu
搿眼是找头。
wuu
哀面有只电话亭,搿面有爿银行,侬看到𠲎?
wuu
哀个穿棕色大衣个女人是啥人?
wuu
侬住拉阿里搭?
wuu
伊帮我个工作作出了明确指示。
wuu
我有两个儿子,一个拉海东京,另一个拉海名古屋。
wuu
侬讲个呒没意义个。
wuu
伊从屋顶高头下来了。
wuu
尽可能清爽个表达侬自家。
wuu
我明朝早浪向八点钟来接侬。
wuu
不过上海还有勿少小摊头,买物事可以讨价还价,也蛮有情趣。
wuu
葛是路蛮远个,阿拉叫差头去算了。
wuu
阿拉整个夏天侪跟伊拉登了一道。
wuu
暴风雨会持续多长辰光?
wuu
伊个生活只有一个目的,搿就是赚钞票。
wuu
阿拉面前个搿幢高楼是啥个?
wuu
告诉我侬对湘南做了啥。
wuu
侬忙勿忙?
wuu
再弄点瓜子、腰果、杏仁咾啥剥剥。
wuu
夏天呒没空调,我啥侪做勿了。
wuu
门口头有个人。
wuu
侬白相啥个运动𠲎?
wuu
让窗子开垃海。
wuu
现在铂金首饰邪气热门。
wuu
再过几年,苏州河沿岸真要成为上海一条亮丽个风景线了。
wuu
阿拉大概去个,不过要看天气哪能再决定。
wuu
我今朝有空个。
wuu
伊又盲又聋又哑。