nld
Eigenlijk vond ze het helemaal niet leuk, maar ze zei niets.
fra
Elle ne l'a à proprement parler pas du tout trouvé bien, mais elle n'a rien dit.
jpn
厳密に言うと、彼女は全くそれが好きではなかったが、しかし何も言わなかったのだ。
ber
Deg tidet, ur tt-yeɛjib acemma, maca ur d-tenni ula d yiwen n wawal.
epo
Fakte ŝi tute ne ŝatis ĝin, sed ŝi ne diris ion.
tur
Sıkı bir şekilde konuşulursa, o bundan hiç hoşlanmadı ama bir şey söylemedi.

Click the top sentence to go to tatoeba.org to translate it or leave a comment.