fra
Il tenta de s'approcher d'elle en utilisant tous les moyens possibles.
jpn
彼はあの手この手を使って彼女に接近しようとした。
tur
O tüm yolları deneyerek ona yaklaşmaya çalıştı.

Click the top sentence to go to tatoeba.org to translate it or leave a comment.