menu
Tatoeba
language
Luo käyttäjätili Kirjaudu sisään
language Suomi
menu
Tatoeba

chevron_right Luo käyttäjätili

chevron_right Kirjaudu sisään

Selaa

chevron_right Näytä satunnainen lause

chevron_right Selaa kielen mukaan

chevron_right Selaa listan mukaan

chevron_right Selaa tunnisteen mukaan

chevron_right Selaa äänitteitä

Yhteisö

chevron_right Seinä

chevron_right Luettelo kaikista jäsenistä

chevron_right Jäsenten kielet

chevron_right Äidinkieliset puhujat

search
clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search

Äänitetyt koreankieliset lauseet (yhteensä 292)

kor
난 코드를 간신히 해킹했어.
kor
톰은 이제 소프트웨어 기술자야.
kor
너 아직도 우울해 보여.
kor
그 사람들은 날 믿어.
kor
톰은 매일 피아노를 연습해.
kor
난 극히 낯을 가려.
kor
톰은 아주 나쁜 사람이야.
kor
너랑 같이 갔어야 했는데.
kor
이 방은 너무 어두워.
kor
톰은 머리를 초록색으로 염색했어.
kor
집에서 무슨 언어로 말해?
kor
모든 사람은 평등하게 태어났어.
kor
법 이전에 모두는 평등해.
kor
개가 짖는 걸 멈췄어.
kor
너한테 말하지 말았어야 했어.
kor
난 아침형 인간이 아니야.
kor
톰은 보스턴에 있어야 했는데.
kor
톰 머리는 어떤 색깔이야?
kor
난 빨간색 앵무새가 좋아.
kor
난 네가 부럽지 않아.
kor
난 똑똑한 사람이 아냐.
kor
2 더하기 2는 4야.
kor
난 고양이 동영상에 질렸어.
kor
5년 후에 전쟁이 시작됐어.
kor
이 강아지는 거의 사람같아.
kor
우린 포기하지 말았어야 했어.
kor
톰은 정말 좋은 사람이지?
kor
돼지고기를 더 구웠어야 했는데.
kor
우린 어두워질 때까지 기다릴게.
kor
이 건물의 지붕은 초록색이야.
kor
톰은 자기 말한테 물렸어.
kor
톰은 장님에 귀머거리에 벙어리야.
kor
1 더하기 1은 2야.
kor
톰은 고양이를 키우고 있어.
kor
난 일곱 시에 일어났어.
kor
톰 강아지는 정말 커.
kor
난 진짜 불렀어야 했는데.
kor
아무도 몰라.
kor
나는 항상 프랑스어를 공부해.
kor
이렇게나 끔찍하다니!
kor
너 한때 여기서 일했었지?
kor
난 거미 안 무서워.
kor
이렇게나 흥미롭다니!
kor
난 내 고양이가 그리워.
kor
네 고양이의 이름은 뭐야?
kor
어서 와.
kor
계속 읽어.
kor
넌 날 완전히 무시했어.
kor
톰은 무시해.
kor
톰은 한때 열심히 일했었어.
kor
몇몇 사람들은 거미를 무서워해.
kor
우리가 살아남았어!
kor
봐봐! 고양이가 부엌에 있어.
kor
이거 시도해봐.
kor
모두가 웃었어.
kor
네가 정해.
kor
여기서 기다려.
kor
톰은 한때 초등학교 선생님이었었어.
kor
우린 이해해.
kor
과거를 지울 순 없어.
kor
너는 애견인이야 아님 애묘인이야?
kor
그만 소리쳐!
kor
내 고양이는 검은색 고양이야.
kor
좀 먹어봐.
kor
그만 읽어.
kor
엄마 잘자.
kor
조용히 움직여.
kor
계속 들어.
kor
톰이 사라졌어.
kor
도박 그만해.
kor
아니 이런!
kor
개가 짖네.
kor
분명하게 말해.
kor
계속 해줘.
kor
이걸 읽어.
kor
톰은 늦잠잤어.
kor
움직이지 마!
kor
저리 가!
kor
하나 골라.
kor
날 믿어.
kor
현실적으로 생각해!
kor
뭔가 써.
kor
밖에서 운동해.
kor
날 용서해.
kor
신은 존재해.
kor
잠자코 있어.
kor
톰은 환상적이야.
kor
열심히 해.
kor
못 믿겠지?
kor
누가 알아?
kor
설거지 해.
kor
문제 없어!
kor
모두 타!
kor
진지하게 해.
kor
톰을 때려.
kor
조용히 해.
kor
그만 말해.
kor
이봐, 진정해.
kor
집에 와.
kor
꽃이 피네.