clear
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
swap_horiz
{{language.name}} Kieltä ei löytynyt.
search
Tatoeba ei ole käytettävissä ensi sunnuntaina (7. kesäkuuta) kello 2.00–5.00 UTC huoltotöiden takia.

Äänitetyt marathinkieliset lauseet (yhteensä 376)

mar
समजलं.
mar
जा, मजा कर.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
हे वाचा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
घरी ये.
mar
आम्हाला बघा.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
टॉम नाचला.
mar
तेच.
mar
मी परत आलो.
mar
मी मांस खातो.
mar
मी वाचतोय.
mar
पाठी बघ!
mar
हलू नकोस.
mar
ते घ्या.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
तिथे बस.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
आता सुरू कर.
mar
खाणं आहे.
mar
भांडू नये.
mar
विचारू या.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विचारू नकोस.
mar
मी जातोय.
mar
मी तयार आहे.
mar
वर काय आहे?
mar
आम्ही बघितलं.
mar
बोलू नका!
mar
मला जाऊ दे!
mar
टॉम मीच.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला वाचव.
mar
लढू नकोस.
mar
ते पकडा.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
कोण आलं?
mar
बरी आहेस का?
mar
मला तू आवडतेस.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मी आराम करतोय.
mar
कशासाठी?
mar
ऊभी हो!
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
सांगता येत नाही.
mar
टॉमला किस कर.
mar
ते खूश आहेत.
mar
टॉम मेला.
mar
चांगलंय.
mar
मला हवी आहे.
mar
कसं आहे?
mar
मी जागा आहे.
mar
कोण जिंकलं?
mar
इथे आहे.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
टॉम थांबला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
खाली बस!
mar
मी जाईन.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
मला धावता येतं.
mar
त्या हरल्या.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी नाचतोय.
mar
मजा कर.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
मी आणतो.
mar
ठेव.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
ते उभे झाले.
mar
त्याला विसर.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
ठीक आहे.
mar
माझी मदत करा!
mar
मी निरोगी आहे.
mar
आपण मदत करू.
mar
आपण हसलो.
mar
टॉमला थांबव.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
ती कोण?
mar
टॉमला पकडा.
mar
भरून टाक.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
मला केक आवडतो.
mar
कोणालाही विचार.
mar
बोलू नका.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
कोण आहे?
mar
ते सोड.
mar
मला पोहता येतं.