clear
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
swap_horiz
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
search

Frases em Xangainês com áudio (total 2.491)

wuu
走好,走好,搿搭盏灯开一开。
wuu
侬勿要来捣蛋好勿啦!
wuu
写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
wuu
搿只颜色比伊只稍为深一眼。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
wuu
我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
wuu
侬要硬座还是卧铺?
wuu
插进去,看伊说明打就是了。
wuu
淮海路个商品高雅前卫,有海派特色。
wuu
葛末再加我两只!
wuu
侬到厨房间里一把榔头脱我拿拿来。
wuu
侬看伊戆头戆脑个样子,倒也蛮可爱。
wuu
请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
wuu
告诉我侬计划个目的。
wuu
搿句句子个意思模棱两可。
wuu
垃海实战当中,侬要晓得三心两意是老危险个。
wuu
我呒没办法回答所有问题。
wuu
米价跌下来了。
wuu
如果侬咬我,我也要咬侬。
wuu
伊挪墙壁侪涂成白颜色了。
wuu
伊还会得讲俄语。
wuu
侬老快就会适应侬个新学堂。
wuu
现在谈搿桩事体还为时过早。
wuu
明朝伊会得来𠲎?
wuu
鞋子是一对一卖个。
wuu
过了三天我侪晓得原来伊失踪了。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
最近经常忘记脱物事,是勿是变笨了?
wuu
我想到了一个好主意。
wuu
搿台子跟阿拉屋里向个一样大。
wuu
中国是亚洲最大个国家。
wuu
我让伊打扫了我个房间。
wuu
我垃海米兰工作。
wuu
从早浪向九点钟到下半天三点钟。
wuu
我拿我个伞落脱了。
wuu
去踢足球𠲎。
wuu
伊还呒没来。伊肯定错过公交车了。
wuu
能勿能麻烦侬告诉我去邻村哪能走?
wuu
汰侬个脚。
wuu
伊卖力工作。
wuu
我发现伊垃海花园里向做生活。
wuu
我会教侬哪能开车。
wuu
伊一到,阿拉就开始。
wuu
爸爸乘早浪向7点钟个地铁去上班。
wuu
我垃海寻关于古罗马历史个书。
wuu
退休以后伊个收入少了一半。
wuu
我欠伊10块美元。
wuu
我挪前一日才买个照相机弄勿见脱了。
wuu
今朝天气老好个。
wuu
伊拉讲伊是垃海德国出生个。
wuu
昨日是我17岁生日。
wuu
伊决定出国了。
wuu
明朝天气会好𠲎?
wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
哀面点报纸末,侬告伊送得去。
wuu
我勿大清爽。
wuu
"谢暇侬。" "覅暇。"
wuu
麻烦侬了。
wuu
侬忙勿忙?
wuu
请勿要垃海搿搭拍照。
wuu
我勿能一心两用。
wuu
好个,但阿拉先吃夜饭𠲎。
wuu
小明还勿晓得伊明年去阿里搭。
wuu
我挪我个钥匙落脱了。
wuu
伊确实老穷个,但是伊老幸福个。
wuu
侬比我高。
wuu
有啥个侬想要但是呒没个物事𠲎?
wuu
哀个是啥声音?
wuu
我姆妈忒吃力了,伊一早就去困了。
wuu
搿就是我为啥回来个原因。
wuu
勿要边吃物事边讲言话。
wuu
我勿会讲德语。
wuu
来𠲎,我帮侬盛。
wuu
我勿晓得伊结婚了。
wuu
我猜想侬欢喜伊。
wuu
侬昨日为啥离开教室?
wuu
可以再拨我一点咖啡𠲎?
wuu
我个责任是啥?
wuu
我勿记得侬个名字了。
wuu
垃海明朝之前完成报告几乎是勿可能个。
wuu
Jack买勿起新脚踏车。
wuu
搿本书对侬来讲读起来太难了。
wuu
实验证明了伊个理论。
wuu
身体健康!
wuu
啥人来帮风险投资提供资金?
wuu
侬觉着伊最想要啥个纪念品?
wuu
伊可能迷路了。
wuu
侬会得代替我去派对𠲎?
wuu
伊出国留学了。
wuu
伊厾了块肉拨一条狗。
wuu
伊勿打算买一部摄像机。
wuu
侬只要拉海搿搭挪侬个姓名跟地址写下来就来塞了。
wuu
伊开了三枪。
wuu
我垃海咖啡店里吃了一杯咖啡。
wuu
我五点钟到㑚屋里来接侬。
wuu
伊拉垃海加利福尼亚种橙子。