clear
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
swap_horiz
{{language.name}} Nenhum idioma encontrado.
search

Frases em Xangainês com áudio (total 2.490)

wuu
"谢暇侬。" "覅暇。"
wuu
走好,走好,搿搭盏灯开一开。
wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
哀面点报纸末,侬告伊送得去。
wuu
我勿大清爽。
wuu
侬勿要来捣蛋好勿啦!
wuu
明朝天气会好𠲎?
wuu
写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
wuu
搿只颜色比伊只稍为深一眼。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
一碗绉纱馄饨,皮薄是薄得肉也看得见!
wuu
我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
wuu
侬要硬座还是卧铺?
wuu
侬老快就会适应侬个新学堂。
wuu
现在谈搿桩事体还为时过早。
wuu
明朝伊会得来𠲎?
wuu
鞋子是一对一卖个。
wuu
过了三天我侪晓得原来伊失踪了。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
最近经常忘记脱物事,是勿是变笨了?
wuu
我想到了一个好主意。
wuu
搿台子跟阿拉屋里向个一样大。
wuu
㑚老早之前就应该完成了。
wuu
牧场个面积有10英亩。
wuu
侬进房间之前必须脱鞋子。
wuu
因为伊拉是用法语谈话个,所以我一句也听勿懂。
wuu
伊是伊个一切。
wuu
合同已经到手了,搿就出去庆祝一下𠲎。
wuu
搿种款式个帽子现在老流行个。
wuu
伊住拉罗素广场56号。
wuu
路当中有一部卡车。
wuu
侬想再来杯酒𠲎?
wuu
㑚对外语感兴趣𠲎?
wuu
插进去,看伊说明打就是了。
wuu
淮海路个商品高雅前卫,有海派特色。
wuu
葛末再加我两只!
wuu
侬到厨房间里一把榔头脱我拿拿来。
wuu
侬看伊戆头戆脑个样子,倒也蛮可爱。
wuu
请侬拿搿张表格填好,考试就拉搿个月廿号。
wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
对于身无分文个人,叫伊“瘪的生丝”个“瘪三”。
wuu
告诉我侬计划个目的。
wuu
搿房子里好像垃海搞派对。
wuu
除脱雨天,我侪是踏脚踏车去上班个。
wuu
侬该戒烟戒酒了。
wuu
阿拉为表演个人鼓掌。
wuu
今朝我头痛得要裂开来了。
wuu
第一排个座位5块美元。
wuu
阿拉养个母鸡昨日生了交关蛋。
wuu
搿个房间里向有个电视机。
wuu
伊刚离开屋里。
wuu
我该取消通话𠲎?
wuu
伊帮伊拉姆妈写信。
wuu
侬可以买侬欢喜个哀个,而勿是两个侪买。
wuu
侬多少高?
wuu
搿个国家个政府圧迫人民。
wuu
习惯是第二天性。
wuu
侬认为从搿搭去东京要花多少辰光?
wuu
哀只箱子忒小了,装勿牢介许多物事。
wuu
搿个人啊,真是懒了出蛆了!
wuu
勿要挪阿拉个计划告诉任何人。
wuu
每年有得成千上万个外国人访问日本。
wuu
物价上去了。
wuu
数据表明年轻人吃香烟个现象呒没减少。
wuu
垃海公车高头,一个陌生人跟我讲了言话。
wuu
老实讲,我勿欢喜伊。
wuu
一直等了好几个钟头,才有人来救阿拉。
wuu
字典高头写个勿总归是对个。
wuu
大学垃海20年前头由伊拉爷建立个。
wuu
伊从英国来个。
wuu
哀条黄瓜多少长啊!
wuu
如果伊当时再卖力一眼,伊就成功了。
wuu
伊穿了一件红顔色个旗袍。
wuu
现在休息一下。
wuu
侬赞成还是反対搿个计划?
wuu
进来之前请敲门。
wuu
要做怪事体必须得有两个人才可以。
wuu
我爱侬。
wuu
我垃拉上海虹桥路850弄22号1602室。
wuu
搿张CD是我个。
wuu
伊穿啥侪好看。
wuu
哪能做法哪能勿告诉我听?
wuu
大家侪是朋友,以后多多关照。
wuu
今朝老抱歉个,叫侬等了介许多辰光。
wuu
伊考寄托侬晓得勿啦?
wuu
我已经长远呒没去锻炼了。
wuu
现在铂金首饰邪气热门。
wuu
介贵个,贵得一塌糊涂!贵了屋里也勿认得了!
wuu
苏州豆腐干,绍兴霉干菜,宁波黄泥螺,南京鸭肫干,要啥有啥。
wuu
阿拉要住三夜天。
wuu
侬比我高。
wuu
有啥个侬想要但是呒没个物事𠲎?
wuu
哀个是啥声音?
wuu
我姆妈忒吃力了,伊一早就去困了。
wuu
搿就是我为啥回来个原因。
wuu
勿要边吃物事边讲言话。
wuu
我勿会讲德语。
wuu
来𠲎,我帮侬盛。
wuu
我勿晓得伊结婚了。