menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
我还有得其他选择𠲎?
wuu
里向开了一爿爿欧式小店,情调瞎嗲!
wuu
侬电脑有两只阿是?
wuu
我有交关工作要做。
wuu
伊取得了博士学位。
wuu
有眼人欢喜运动,有眼人勿欢喜。
wuu
勿像有种男小囡,生了细细长长,像根豆芽菜。
wuu
我每天六点钟起床。
wuu
澳洲比南美洲小。
wuu
痛是痛过歇个,呒没现在介厉害。
wuu
侬个朋友哪能还呒没来?
wuu
侬欢喜做啥?
wuu
侬记勿记得以前见过我?
wuu
明朝下半天之前我会得拿伊完成。
wuu
我觉着老热个。
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
荷兰豆女赞得勿得了!
wuu
伊拉姆妈要伊挪浴室打扫清爽。
wuu
三番四复买参考书,兴师动众请家教,弄得小囡一点空个辰光也呒没。
wuu
肉丝切得来习习细,臭豆腐干煎得喷喷香!
wuu
伊帮我讲了伊个一生。
wuu
侬搿能做老荒唐个。
wuu
一个真正个绅士勿会出卖伊个朋友。
wuu
侬一点钞票也呒没吗?
wuu
我希望住了侬屋里附近。
wuu
我搞错脱了。
wuu
对勿起,呒没身份证是勿好领汇款个。
wuu
毕加索是一个有名个艺术家。
wuu
侬哪能拼“pretty”?
wuu
我被一部车子超过了。
wuu
侬有勿有红颜色个铅笔?
wuu
为了自家个健康,伊挪香烟戒脱了。
wuu
侬相信也好,勿相信也好,对我来讲呒没啥分别。
wuu
哀栋灰颜色个大楼吗?
wuu
我来帮㑚介绍一下。
wuu
据讲伊拉爷垃海外国走脱了。
wuu
世博馆个入口勒啥地方?
wuu
请原谅我。
wuu
我勿懂音乐。
wuu
火车因为大雪被耽搁脱了。
wuu
阿拉今年要帮阿公老头做八十大寿。
wuu
拉海非洲寻勿到野生个老虎。
wuu
我对别人侪勿好,因为侬发调头叫我来讲讲言话咾。
wuu
哪能勿晓得呢?
wuu
侬啥事体要骂人家?
wuu
㑚爸爸是做啥个?
wuu
㑚一般几点钟下班?
wuu
搿眼日节我个视力正垃拉变差。
wuu
侬普通话讲得来𠲎?
wuu
搿封信寄错脱地方了。
wuu
我觉得集邮是一种有益个休闲,因为常常可以使得我入迷。
wuu
作兴伊勿回去过春节。
wuu
我看搿条倒蛮大方。
wuu
猫抓牢了老鼠。
wuu
让阿拉来澄清一下搿个问题。
wuu
搿只苹果老酸个。
wuu
伊垃拉搿个城市有一眼朋友。
wuu
我搬拉十八层楼,正房帮大厅侪朝南。
wuu
伊从阿里搭离开个?
wuu
又过了一天了。
wuu
我已经刷过卡了。
wuu
搿本书值得再看一遍。
wuu
我勿明白侬为啥搿能批评伊。
wuu
搿房间是禁止吃香烟个。
wuu
搿是我个行李。
wuu
我需要侬。
wuu
搿房子里向有多少只猫?
wuu
勿坐了,我还有点事体拉海。
wuu
伊挪我卖脱了。
wuu
伊戴好了伊个帽子。
wuu
伊是李樱。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
啥人侪晓得地球是圆个。
wuu
我好问一眼问题𠲎?
wuu
侬看,马路高头人瞎多,人轧人,大家轧闹猛。
wuu
啥人来帮风险投资提供资金?
wuu
小人应该每天吃牛奶。
wuu
我也想要脱侬身浪向哀件同样个外套。
wuu
要做怪事体必须得有两个人才可以。
wuu
鮑勃垃海学堂老受欢迎个。
wuu
勿管我去阿里搭,我侪勿会忘记脱侬个好。
wuu
我想念伊。
wuu
垃海搿搭等到伊回来为止。
wuu
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
wuu
昨日阿拉邻居屋里着火了。
wuu
我等了侬半半六十日!
wuu
如果呒没了太阳光,阿拉就啥也看勿见了。
wuu
让门关垃海。
wuu
我欠伊10块美元。
wuu
好了好了!就十元五斤𠲎。
wuu
我六扇窗侪关上了。
wuu
搿家店从9点钟开到18点。
wuu
侬应该跳跳槽,我介绍侬到阿拉连襟个公司去做伊搭子。
wuu
我只歌唱得好勿好?
wuu
侬该去派对。
wuu
侬用啥打开个?
wuu
大学垃海20年前头由伊拉爷建立个。
wuu
假使考取了,要学几个月?
wuu
侬饭吃过了𠲎?