menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
经过银行,左边就是伊个办公室了。
wuu
用鼻头顶牢一个球老难个。
wuu
侬个朋友近来拉海忙点啥?
wuu
我看伊是,吃了睏,睏了吃,打打游戏,懒是懒得来!
wuu
控制一个班级需要侬做老师个所有技能。
wuu
“侬想再来眼咖啡𠲎?”“勿要了,谢谢,我够了。”
wuu
侬身份证带来𠲎?
wuu
上海人荡马路一只顶,大概也是都市生态一种。
wuu
我想买眼阿司匹林。
wuu
音乐是人类共通个语言。
wuu
侬搿个人真是戆噱噱,汏汏浴,松松劲,有益血脉调和。
wuu
一到春天,上海人侪想跑出去散散步,散散心。
wuu
伊会得讲俄文,也会得写俄文。
wuu
伊还会得讲俄语。
wuu
Linux是一个免费个操作系统。侬应该去试用一下。
wuu
阿拉可以继续白相,勿要吵到别人就可以了。
wuu
搿周我一直垃海工作。
wuu
侬一般几点钟下班?
wuu
我姓王。
wuu
听到伊成功个消息,伊老高兴个。
wuu
床下头有一只猫。
wuu
搿个物事侬个是𠲎?
wuu
等等我,慢慢叫!
wuu
侬是我个阳光。
wuu
侬乘飞机还是乘火车去?
wuu
我要搬场快了。
wuu
告我定一张“特快”车票。
wuu
侬吃力了,勿是吗?
wuu
昨日是我17岁生日。
wuu
气气闷闷生毛病,嘻嘻哈哈添寿命。
wuu
做餐馆服务员啊、酒吧招待员啊,侪可以。
wuu
日本靠阿拉伯国家提供石油。
wuu
伊正要离开屋里。
wuu
我认为侬个回答是对个。
wuu
巴拉圭是一个南美洲个国家。
wuu
就我所晓得个,伊从来呒没准时来过。
wuu
勿要爬哀个梯子,伊勿安全。
wuu
侬搿抢身体好𠲎?
wuu
伊讲了老大声个。
wuu
阿拉看牢搿个小人白相。
wuu
阿里个方向是朝北?
wuu
搿能个沙发我勿想买。
wuu
威尼斯个圣马可广场垃海夏天总归是轧满了游客。
wuu
伊一到,阿拉就开始。
wuu
搿能介烂糟糟个菜要介贵啊!
wuu
上海搿块地方,海内海外样样小菜侪有。
wuu
伊现在正登拉伊拉爷叔屋里。
wuu
阿拉觉着伊个威胁只勿过是一个玩笑。
wuu
书脱仔杂志忒重咾,我拿小纸板箱装。
wuu
痛了几日了?侬老早胃病有𠲎?
wuu
侬有100万美元个言话,侬会做啥?
wuu
现在阿拉爸爸勿垃海屋里。
wuu
侬啥也呒没看见。
wuu
哀个勿是猫。哀个是狗。
wuu
我晓得伊垃海法国。
wuu
搿个年代用电视跟收音机报道新闻已经是十分平常个事体了。
wuu
伊拿哀笔钞票拨了伊。
wuu
我拿我个伞落脱了。
wuu
为啥搿两日一日比一日热?
wuu
挪侬名字个大写字母写下来。
wuu
现在个小人认为解决任何生活问题侪像重新开始一个电脑游戏介简单。
wuu
好个。㑚搭有几种款式,拨我看看叫。
wuu
勿来三个,我勿好做折本生意个。
wuu
物极必反。
wuu
阿拉阿妹每周上两次钢琴课。
wuu
时髦是时髦一点了,价钿忒大!
wuu
侬真介好唻?
wuu
搿本书我好借多长辰光?
wuu
伊住拉搿搭𠲎?
wuu
到七百多年前元朝辰光,建置了上海县,上海个名字就是搿能来个。
wuu
侬差勿多猜对了。
wuu
伊是法国人。
wuu
伊讲过伊勿会进来,但伊最后还是进来了。
wuu
我不会卖个。
wuu
侬有啥推荐?
wuu
㑚约好拉啥辰光碰头个?
wuu
搿个是史密斯先生。
wuu
跑到搿面一条小弄堂左转弯。
wuu
侬屋里有书𠲎?
wuu
开车真个邪气容易。
wuu
Kate,坐呀。
wuu
侬要干汏呢湿汏啊?
wuu
我要吃本邦菜,栗子红烧肉,浓油赤酱个。
wuu
阿拉帮Robert取了个绰号叫“Bob”。
wuu
我勿同意侬个看法。
wuu
写拉海十元五斤,我可以卖拨侬十元六斤。
wuu
是呀,年纪勿饶人,今年四十二岁了。
wuu
3个三次方等于27。
wuu
阿拉挪食物跟衣裳送拨伊拉。
wuu
“卖相”、“讲斤头”、“勿是生意经”、“耳朵打八折”咾啥,侪有浓厚商业气息。
wuu
侬个袜子高头有个大洞。
wuu
我明朝可以打电话拨侬𠲎?
wuu
德国曾经是意大利个同盟国。
wuu
侬垃海寻啥?
wuu
五十岁以后学一门新个语言勿是介容易。
wuu
二月十二号。侬几时生个啊?
wuu
我再也呒没钞票了。
wuu
阿拉爸爸对我个爱跟照顾勿比阿拉妈妈少。
wuu
整个上半天,我侪拉海忙打字。
wuu
一旦我有可能,我就要跳槽。