menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,490)

wuu
伊老想要一条新个连衣裙个。
wuu
侬该戒烟。
wuu
㑚阿妹哈漂亮!
wuu
几钿一斤?
wuu
我还了从图书馆借个书,又借了眼新个。
wuu
侬读拨我听个辰光,我就可以做针线生活了。
wuu
如果侬垃海Facebook注册,侬个个人资料就会被送到情报机关个手里向。
wuu
王阿姨,是我来了。
wuu
请勿要回复搿封诈骗电邮,当然也勿要点击电邮里向个超链接。
wuu
两个,阿拉住标房好了,几钿一夜?
wuu
要勿要上高架走?
wuu
伊挪手插进了口袋。
wuu
吃香烟等于自杀。
wuu
哀只包是我个。
wuu
我好关电视𠲎?
wuu
请帮我寻一下我个皮夹子。
wuu
我多买点,好口强一眼𠲎?
wuu
王兄,侬现在垃拉跑啥个生意?
wuu
我呒没交关钞票。
wuu
伊拉用肥皂汰手。
wuu
如果侬想活了长一眼就戒烟。
wuu
伊醉脱了。
wuu
伊叫玛丽,是我个秘书
wuu
今朝礼拜几?
wuu
银行对风险客户收取较高个贷款利息。
wuu
要去博物馆,侬就要乘哀部车子。
wuu
我可以做中英双向翻译,参加脱外国人交际谈判。
wuu
真叫看人挑担勿吃力,我脱侬调一调好𠲎?
wuu
哀只箱子忒小了,装勿牢介许多物事。
wuu
保持苗条。
wuu
勿要切到手了。
wuu
明朝下半天之前我会得拿伊完成。
wuu
侬勿关心咾勿晓得。
wuu
叫侬去为啥咾勿去?
wuu
伊被选为市长。
wuu
“牵头皮”、“收骨头”、“戳壁脚”、“插外快”,惯用语多而幽默。
wuu
过河拆桥。
wuu
东京是日本最大个城市,也是一个每天廿四个钟头侪充满活力个地方。
wuu
小姐,我想买一件西装,样子好一眼个。
wuu
侬看呀,瞎嗲!
wuu
整个夏天,阿拉拉海哀搭过了老愉快个。
wuu
据我所知伊有罪。
wuu
我个工作是汰碗。
wuu
最近个火车站垃拉阿里搭?
wuu
听说一只精品鸡鸭血汤,鲜是鲜得来勿谈!
wuu
譬如讲,小区健身房、儿童乐园、图书馆咾啥有𠲎?
wuu
伊刚离开屋里。
wuu
侬晓得哀座电视塔有多少高𠲎?
wuu
我现在垃海上班,所以晏眼打拨侬。
wuu
考试后,阿拉对了一下写个答案。
wuu
现在日元告人民币个兑换率是多少?
wuu
好个。侬住拉啥地方?
wuu
我有交关朋友帮我。
wuu
写字台高头有几本书。
wuu
两年前我垃海搿个学堂注册了。
wuu
我欣赏侬。
wuu
伊啥地方来个?
wuu
勿要怕提问题。
wuu
我谢谢侬帮帮忙,脱我灯关关脱,我想睏觉了。
wuu
伊是阿拉太太认得个一个人。
wuu
葛末侬下半天到过几个地方?
wuu
我也过了老愉快个。
wuu
侬欢喜音乐𠲎?
wuu
意大利个国际号码前缀是三十九(+39)。
wuu
侬可以随便去阿里搭。
wuu
搿个是啥物事?
wuu
侬收据有勿有?
wuu
搿房子里好像垃海搞派对。
wuu
“老上海”派对里,几个老克拉勿但唱起评弹申曲,卡拉OK也邪气懂经。
wuu
阿拉阿弟手里向挪了一部摄像机。
wuu
侬看,浦东有介许多高层建筑,还有东方明珠、世纪大道、上海科技馆。
wuu
猫抓牢了老鼠。
wuu
让阿拉来澄清一下搿个问题。
wuu
我穿好衣裳以后就吃早饭。
wuu
天一日日拉海冷下来了。
wuu
伊是非勿分。
wuu
一九七二年养个。
wuu
阿拉看见池里向有得交关活鱼。
wuu
补药好是好,不过药补勿如食补。
wuu
我勿能让自家做搿能个事体。
wuu
即使我拿勿到高个工资,我也勿肯放弃搿只饭碗头。
wuu
好个呀,薪金多少?休息日有𠲎?
wuu
一份圣诞礼物。
wuu
大家好!
wuu
桥垃海造。
wuu
少脱一把勺子。
wuu
地浪向拿扫帚扫一扫。
wuu
侬看两张照片里阿里张好?
wuu
我想看看较。
wuu
搿是去牛津大学个车子𠲎?
wuu
当时,国画、京戏、通俗小说、流行歌曲,侪是一流个。
wuu
上海人要树立上海新形象。
wuu
我呒没办法相信自家个眼睛。
wuu
侬今朝下去锻炼过𠲎?
wuu
如果我搿眼生活可以做光,我要拉礼拜一到南京去。
wuu
现在铂金首饰邪气热门。
wuu
伊垃海城市里向一直受到噪音或者其他个干扰。
wuu
伊勿惜用私人辰光来工作。
wuu
我再也受勿了了!
wuu
明朝会落雨𠲎?