menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
请侬告诉我详细地址。
wuu
搿被认为是一桩大事体。
wuu
伊下个礼拜天回来,也就是10号。
wuu
今朝明朝我休息咾,趁机会快点搬好伊。
wuu
我请侬原谅我。
wuu
伊长个是三角身胚,立拉海看上去瞎帅!
wuu
我网球打了勿哪能好。
wuu
侬坐下来,有啥勿适意?
wuu
侬个地址讲拨我听好𠲎?
wuu
我头撞到了门,肿了一块。
wuu
搿小人能数到20。
wuu
搿箱子是空个,里向啥也呒没。
wuu
伊个故事挪我带回了小辰光。
wuu
偷钞票。
wuu
但我有能力烧得好菜。
wuu
写拉海十元五斤,我可以卖拨侬十元六斤。
wuu
请拨我一杯水。
wuu
再弄点瓜子、腰果、杏仁咾啥剥剥。
wuu
伊老快就会回来个。
wuu
搿位女士是推销员𠲎?
wuu
着火了!快跑啊!
wuu
对勿起,现在啥辰光了?
wuu
侬要吃茶还是吃咖啡啊?
wuu
请侬拿侬个名字跟电话号头告诉我。
wuu
侬认为可以胜任阿里方面个工作?
wuu
对勿起。
wuu
侬只要拉海搿搭挪侬个姓名跟地址写下来就来塞了。
wuu
Jane正要离开屋里。
wuu
我为伊翻译了好几趟搿个词。
wuu
侬白相啥个运动𠲎?
wuu
搿能个沙发我勿想买。
wuu
旧杂志卖光了。
wuu
我想去西雅图。
wuu
阿拉爸爸走了有10年了。
wuu
以前苏州河污染得又黑又臭,侬可以看看前几年拍个照片。
wuu
新婚房里,有放红枣花生桂圆脱仔瓜子个,讨个吉利叫“早生贵子”。
wuu
我呒没办法取代伊做英语老师。
wuu
照搿能个情况,老抱歉个,我勿能接受侬个盛情邀请。
wuu
一套红木家生要十几万洋钿拉海!
wuu
我看伊是,吃了睏,睏了吃,打打游戏,懒是懒得来!
wuu
垃海实战当中,侬要晓得三心两意是老危险个。
wuu
侬受过良好教育,搿是侬个优势。
wuu
侬老快就会欢喜上搿个城市。
wuu
我下一站下火车。
wuu
占建筑总面积百分之几?
wuu
身体健康!
wuu
我期待听到侬垃海搿桩事体高头个想法。
wuu
上海搿块地方,海内海外样样小菜侪有。
wuu
进来之前请敲门。
wuu
我会得垃海我个房间里等侬。
wuu
今朝我要去买眼材料。
wuu
请问,我要拿美元调人民币,搿搭好调拨我人民币𠲎?
wuu
法律面前人人平等。
wuu
喂,请问现在脱我马上送一叠稿子好𠲎?
wuu
伊拉爷娘对伊期望过高。
wuu
伊个眼睛里向出眼泪水了。
wuu
国际间个纷争一定要用和平个方法来解决。
wuu
辣末一趟请侬唻,侬要脱我顶真点做做好!
wuu
我个手拨门夹到了。
wuu
我吃中饭个辰光还打过两只电话,所以搿个辰光还垃拉个。
wuu
搿枪天气老冷个,常常到零下二三度。
wuu
退休以后伊个收入少了一半。
wuu
侬做了啥?
wuu
侬昨日为啥离开教室?
wuu
我离婚了。
wuu
哪能介远啊?
wuu
字典高头写个勿总归是对个。
wuu
伊老难写伊个名字个。
wuu
侬讲有劲𠲎?
wuu
侬勿得勿制造一眼借口。
wuu
侬哪能介慢个啦!
wuu
据讲山浪向个天气变化老快个。
wuu
等等我,慢慢叫!
wuu
伊拉正垃海汰手。
wuu
我去旅游钞票勿够。
wuu
绿灯辰光,转弯车子要让人。
wuu
我为侬个行为感到可耻。
wuu
能勿能麻烦侬告诉我去邻村哪能走?
wuu
试垃海逆水游游看。
wuu
㑚搿搭生意顶好,介闹猛!
wuu
勿来三个,我勿好做折本生意个。
wuu
好个,但阿拉先吃夜饭𠲎。
wuu
Kent养出来就是个领导人。
wuu
搿个品种个蝴蝶现在已经绝种了。
wuu
有个,先生侬有几位?
wuu
宝宝开始哭了。
wuu
阿拉要到虹桥路延安西路口。
wuu
一面吃吃红茶咖啡,一面吃吃色拉西点,一面谈谈山海经。
wuu
不过也有点地方呒没啥去头。
wuu
合同已经到手了,搿就出去庆祝一下𠲎。
wuu
伊帮阿拉讲了一个有趣个故事,阿拉侪笑起来了。
wuu
㑚看,窗开垃拉,厨房间门也呒没关!
wuu
已经等了半个钟头了。
wuu
伊班浪向大概有40个学生。
wuu
如果明朝落雨,我就登了屋里。
wuu
正当伊要出门个辰光,开始地震了。
wuu
侬比我高。
wuu
伊比伊更加精。
wuu
侬个脉搏正常。
wuu
下趟由我来开车。