clear
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
swap_horiz
{{language.name}} Neniu lingvo trovita.
search

Frazoj en la ŝanhaja kun sonregistraĵo (entute 2 490)

wuu
侬走了,阿拉侪会得想侬个。
wuu
我买了小菜,烧好了饭,等我儿子来吃饭。
wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
侬个学堂垃海搿个城市𠲎?
wuu
我挪我所有个钞票拨了哀个男小囡。
wuu
我个名字叫霍普金斯。
wuu
勿要紧个!
wuu
“直快”车票呒没了,“特快”还有。
wuu
今朝刮冷风。
wuu
Donna是含牢金钥匙出生个。
wuu
我勿想乘汽车去,情愿走得去。
wuu
侬参观过东京塔𠲎?
wuu
我交关辰光呒没见到伊了。
wuu
我就是吃侬。
wuu
我欣赏侬。
wuu
搿房子里好像垃海搞派对。
wuu
我要寄钞票拨姆妈,拨一张寄款单拨我好𠲎?
wuu
据我所知伊有罪。
wuu
鞋子是皮做个。
wuu
我寻到哀把我一直垃海寻个钥匙了。
wuu
我真真勿好意思!
wuu
从小勿锻炼,一日到夜做功课,乃末弄出骺背近视眼。
wuu
今朝夜到我会得垃海朋友屋里过夜。
wuu
阿拉还是等老师决定𠲎。
wuu
法兰克高兴个等了海伊夜到个约会。
wuu
桂花赤豆汤侬要吃吃看𠲎?
wuu
伊向权力屈服。
wuu
火车因为大雪被耽搁脱了。
wuu
伊个工作工资老高,工作辰光也交关理想。
wuu
侬生日个辰光,我送侬一部脚踏车。
wuu
请问搿搭附近有勿有厕所?
wuu
我对外籍员工呒没偏见。
wuu
朝南窗口前面还会造高楼,档牢阳光帮视线𠲎?
wuu
我现在好走了𠲎?
wuu
我希望搿能。
wuu
条条大路通罗马。
wuu
我请侬原谅我。
wuu
伊听到消息以后失去了理智。
wuu
侬收据有勿有?
wuu
娘舅拉长远勿去了,伊常常一家头拉屋里忒厌气。
wuu
阿拉爸爸对我个爱跟照顾勿比阿拉妈妈少。
wuu
伊比伊更加精。
wuu
搿搭个衬衫呒没伊面个挺刮。
wuu
侬现在想要啥?
wuu
阿拉侪期待看到侬跟侬个屋里向人。
wuu
伊除脱周日每天侪要工作。
wuu
伊拉两家头个爱情,已经升了一个台阶。
wuu
Davis先生看上去老吃力个。
wuu
勿要客气,呒没关系个。
wuu
下个礼拜我去温哥华看阿拉阿妹。
wuu
㑚阿妹哈漂亮!
wuu
头还痒兮兮𠲎?勿痒末,去冲脱伊好𠲎?
wuu
伊垃海澳大利亚长大个。
wuu
伊拉用肥皂汰手。
wuu
搿眼钢种锅子侪好掼脱伊唻,因为我新个厨房炊具侪买好了咾。
wuu
侬好拿电视开小声眼𠲎?
wuu
阿拉阿妹目前勿读书。
wuu
我小侬四个号头。
wuu
啥人教㑚法语?
wuu
都市文化海纳百川,建筑、出版、娱乐、弄堂生活侪有上海自家特色。
wuu
我还有得其他选择𠲎?
wuu
哀只箱子忒小了,装勿牢介许多物事。
wuu
侬佬高呀!
wuu
侬必须马上做。
wuu
啥人侪晓得地球是圆个。
wuu
人也出来荡发荡发,七兜八兜,轧来轧去,走走白相相。
wuu
侬好。侬想要啥个吃个𠲎?
wuu
世界末日是啥个辰光?
wuu
做一个可爱个上海人!
wuu
碰着火灾打119。
wuu
整个上半天,我侪拉海忙打字。
wuu
阿拉按照规矩处罚了伊。
wuu
阿姨勿要客气,倒杯白开水吃吃好了。
wuu
搿只照相机拿出来拨我看看叫。
wuu
我老吃力个。
wuu
飞机起飞个辰光紧张是老正常个。
wuu
吃夜饭个辰光到了。
wuu
我垃拉上海虹桥路850弄22号1602室。
wuu
一荡马路,总归熬勿牢要买点物事回转去。
wuu
我个表被偷脱了。
wuu
伊拉侪是好老师。
wuu
我有一个阿哥跟一个阿妹。
wuu
伊是游泳好手。
wuu
㑚看,窗开垃拉,厨房间门也呒没关!
wuu
地图高头个红线代表铁路。
wuu
爸爸乘早浪向7点钟个地铁去上班。
wuu
侬要走啦?
wuu
介贵个!可以便宜点𠲎?
wuu
搿个城市个交通老方便个。
wuu
勿好意思,我挪方向搞错脱了。
wuu
乘公交车费辰光。
wuu
侬看,台子高头还摆了一叠校样。
wuu
侬搿个人真是阿木林一只,介拎勿清!
wuu
消防车到之前,房子就侪烧脱了。
wuu
我听讲伊搓麻将老结棍个。
wuu
搿家店卖个是牛油、奶酪、砂糖之类个食品。
wuu
我叫王家明。
wuu
软卧票还有𠲎?
wuu
伊老年轻个,更加重要个是,伊老帅个。
wuu
阿拉屋里附近有个漂亮个公园。