menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
还有佘山风景区,淀山湖大观园、东方绿洲咾啥,可以白相得心旷神怡。
wuu
现在上海家家侪是独生子女咾,家长对小囡个读书邪气重视。
wuu
几分钟以后,电话响了。
wuu
就算伊拉有老好个酒单,我也勿想垃海搿搭吃饭。
wuu
请去希尔顿酒店。
wuu
伊去困觉了。
wuu
侬一旦开始了,就应该继续下去。
wuu
我又饿又渴。
wuu
如果侬快一眼,还能赶上伊。
wuu
阿拉有侬个尺寸,但是呒没哀只颜色。
wuu
照老样子好了,稍为短一点。
wuu
一句言话!
wuu
搿是我见过个最大型个构造了。
wuu
跳上一部正垃海开个火车是老危险个。
wuu
公共场合勿吃香烟。
wuu
侬从阿里搭来个?
wuu
伊大半生侪住拉国外。
wuu
我勿晓得伊啥辰光从法国回来。
wuu
请阿拉到饭店去吃夜饭。
wuu
如果勿用考试,阿拉个校园生活该有多快乐啊!
wuu
侬最欢喜阿里个季节?
wuu
搿只勿过是难般发生个事体。
wuu
好习惯是从小养成个。
wuu
咖哩牛肉汤、油豆腐线粉汤勿要忘记脱错过吃。
wuu
搿搭要调地铁咾轻轨便当𠲎?
wuu
汏手间勒勒阿里耷?
wuu
但阿拉垃海屋里叫伊托尼。
wuu
请勿要忘记寄信。
wuu
我个梦想是要成为一个顶级个麻将高手。
wuu
谣言可能是真个𠲎?
wuu
伊受邀请做俱乐部个主席。
wuu
今朝老抱歉个,叫侬等了介许多辰光。
wuu
伊是营销部个负责人。
wuu
一九七二年养个。
wuu
请侬帮我换一点零碎钞票好𠲎?
wuu
侬要送到阿里?
wuu
条条大路通罗马。
wuu
侬对啥侪太怀疑了。
wuu
地浪向拿扫帚扫一扫。
wuu
左上角个哀个动物是条龙。
wuu
侬看两张照片里阿里张好?
wuu
做运动有利于健康。
wuu
搬勿动末,多叫几个人来搬。
wuu
唷,电话铃响了,“喂,啥人啊?……噢,谢谢侬!”
wuu
拿搿眼座位留拨老人。
wuu
我要回房间了,垃海哀搭我可以学习。
wuu
侬今朝下去锻炼过𠲎?
wuu
伊唱了一首歌。
wuu
如果我搿眼生活可以做光,我要拉礼拜一到南京去。
wuu
啥个辰光开门?
wuu
苏州河是上海个母亲河,弯弯曲曲横跨流过市中心。
wuu
证婚人致贺词,双方互赠结婚戒指。
wuu
我能为侬做眼啥𠲎?
wuu
伊困了熟垃海。
wuu
伊应该超过六十岁了。
wuu
伊老可能赢得比赛个。
wuu
侬可以去了。
wuu
侬好𠲎?
wuu
伊呒没辜负阿拉个期望。
wuu
公园里有得交关人。
wuu
挨下来,脱侬按摩按摩要𠲎?
wuu
我老吃力个。
wuu
列车已经出发。
wuu
伊答应几时见伊啊?
wuu
舞台高头有得著名音乐家𠲎?
wuu
喔唷,撞着侬了,对勿起!
wuu
就搿搭停车好唻。
wuu
勿搭界个!
wuu
还缺一只箱子。
wuu
侬可以帮我更新搿份资料𠲎?
wuu
让门锁垃海。
wuu
为啥侬想到外国读书?
wuu
请等5分钟。
wuu
Donna是含牢金钥匙出生个。
wuu
对勿起到南京西路哪能走近一点?
wuu
我会得垃海5点钟左右打电话拨侬个。
wuu
马路斜对过有一家便利店。
wuu
侬只磅秤有问题𠲎?
wuu
侬个艺术细胞丰富来死,葛咾装潢设计完全来事。
wuu
阿拉弟弟会得经常彻夜勿困。
wuu
医生,请帮搿小人急救。
wuu
老师挪学生狠狠较个骂了一顿。
wuu
勿好去瞎碰个!
wuu
伊欢喜旅游。我也是个。
wuu
侬现在垃拉做啥?
wuu
要学三个号头,全部用业余辰光。
wuu
下班辰光勿到末,大家就想滑脚。
wuu
我做好我个功课以后,就读搿本书。
wuu
啥人想来侬就带啥人来。