menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
两样个,浴池里汏浴末,人泡得煞根!
wuu
喔,我刚刚想起来,身份证勿要忘记脱带。
wuu
我老勿好意思个。
wuu
伊昨日看了一部最有意思个小说。
wuu
侬咖啡喝了太多了。
wuu
侬最好打消介可笑个念头。
wuu
我有交关朋友帮我。
wuu
写字台高头有几本书。
wuu
侬一个礼拜汰几趟浴?
wuu
搿桩事体侬晓得𠲎?
wuu
哪能做法哪能勿告诉我听?
wuu
我学韩语。
wuu
我个家乡邪气漂亮。
wuu
勿要怕提问题。
wuu
伊是阿拉太太认得个一个人。
wuu
我也过了老愉快个。
wuu
侬欢喜音乐𠲎?
wuu
今朝穿了搿件红兮兮个衬衫,我跑得出去𠲎?
wuu
还有哀面柜台里向也有交关垃海。
wuu
伊有交关钞票。
wuu
我最近戒烟了。
wuu
搿房子里好像垃海搞派对。
wuu
阿拉阿弟手里向挪了一部摄像机。
wuu
侬垃海撒谎。
wuu
我相信伊是个聪明人。
wuu
伊从屋顶高头下来了。
wuu
静一点好𠲎!
wuu
夜头夜报翻翻,电视看看,汏个浴末睏觉。
wuu
侬会得做侬认为是正确个事体𠲎?
wuu
快一点,侬就能赶上火车了。
wuu
阿拉看见池里向有得交关活鱼。
wuu
我勿能让自家做搿能个事体。
wuu
一份圣诞礼物。
wuu
桥垃海造。
wuu
侬吹风吹啥个式样?
wuu
㑚搿搭啥个菜最有特色
wuu
伊有两只猫。一只是白颜色个,另一只是黑颜色个。
wuu
我老欢喜逛两手书店跟两手衣店个。
wuu
我想看看较。
wuu
搿是去牛津大学个车子𠲎?
wuu
乘搿部火车,走几号通道?
wuu
挂号信是保险一点,勿会快反而慢。
wuu
拨我一张白纸。
wuu
伊当时一个人垃海屋里。
wuu
伊垃海城市里向一直受到噪音或者其他个干扰。
wuu
伊勿惜用私人辰光来工作。
wuu
今朝阿拉一家门侪到爷叔搭去白相好𠲎?
wuu
勿谈了!阿拉到周庄去白相好𠲎?
wuu
侬见过鲸鱼𠲎?
wuu
侬告诉了我以后,我侪晓得搿份文件有得多少重要。
wuu
有眼人欢喜海,有眼人更加欢喜山。
wuu
水沸腾以后变成蒸汽。
wuu
"谢暇侬。" "覅暇。"
wuu
侬拉哀面住了多少辰光了?
wuu
我一操机就呒没底,游戏打打,动漫看看,辰光侪送拨伊了。
wuu
侬勿晓得上海有各式各样个“吧”,侬又戆脱唻!
wuu
走好,走好,搿搭盏灯开一开。
wuu
搿跟我哀本是同一本书。
wuu
我觉着搿个网站个概念邪气好。
wuu
伊去美国学医了。
wuu
番茄容易遭受交关病害。
wuu
伊拿搿能介难做个生活掼拨我。
wuu
好个。唱只啥?
wuu
侬个结论非常值得商榷。
wuu
搿部电影适合小人看。
wuu
罗杰斯先生跟史密斯小姐昨日宣布订婚。
wuu
我勿明白。
wuu
伊坚持认为哀个是我个错。
wuu
我会得弹钢琴。
wuu
阿拉要回去唻,侬托阿拉个事体一定留心拉海。
wuu
伊拉上半日来坐了坐,讲下半日就要离开上海。
wuu
一般我步行去学堂。
wuu
伊个脑筋转了老快个,勿管侬对伊讲眼啥,伊侪能巧妙个作出反驳。
wuu
搿个诗人兼学者死脱了。
wuu
伊可以游了老快个。
wuu
煤气勿一定要独用,但是卫生要独用个。
wuu
好个。房间里长途电话可以直拨个𠲎?
wuu
勿要开门。
wuu
昨日打电话个辰光,伊应该到屋里了。
wuu
我勿想等介长辰光。
wuu
侬工作忒卖力了。
wuu
一荡马路,总归熬勿牢要买点物事回转去。
wuu
搿种样子个皮夹子㑚有得卖𠲎?
wuu
侬垃海东京哪能维持生计?
wuu
“喂!搿搭跑步老危险个。” “嗯?……啊、啊、啊!!” “唉,我刚刚勿是脱侬讲了嘛?”
wuu
我打算每天花几个钟头来学英文。
wuu
天渐渐回暖了。
wuu
伊打扮得妖里妖气,戆头势勿谈!
wuu
饭后药水吃瓶盖头一盖头,药片吃一粒。
wuu
侬必须弥补损失。
wuu
伊有交关手提行李。
wuu
酸会得跟金属个物事起化学反应。
wuu
伊剩下来个辰光已经勿多了。
wuu
谢谢侬搿搭是啥地方?
wuu
哀张CD是阿拉儿子个。
wuu
签证到现在还呒没拿到,我真是急煞快!
wuu
不过,外语、电脑对多数人来讲,到底还是一个常用工具。
wuu
乘公交车费辰光。
wuu
侬勿能垃海搿搭游泳。
wuu
我想跟一个欢喜打电动个小姑娘结婚。