clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
आम्हाला बघा.
mar
घरी ये.
mar
जा, मजा कर.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
हे वाचा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
तेच.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
टॉम नाचला.
mar
तिथे बस.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विचारू नकोस.
mar
आता सुरू कर.
mar
खाणं आहे.
mar
भांडू नये.
mar
विचारू या.
mar
वर काय आहे?
mar
ते घ्या.
mar
मी तयार आहे.
mar
हलू नकोस.
mar
मी परत आलो.
mar
मी मांस खातो.
mar
मी वाचतोय.
mar
पाठी बघ!
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
ते डीजे आहेत.
mar
मी जातोय.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
कशासाठी?
mar
कोण आलं?
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मी आराम करतोय.
mar
मला तू आवडतेस.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
बोलू नका!
mar
ऊभी हो!
mar
ते पकडा.
mar
आम्ही बघितलं.
mar
लढू नकोस.
mar
मला जाऊ दे!
mar
टॉम मीच.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला वाचव.
mar
बरी आहेस का?
mar
इथे आहे.
mar
मी जागा आहे.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
कोण जिंकलं?
mar
खाली बस!
mar
मी जाईन.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
टॉम थांबला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
सांगता येत नाही.
mar
मला धावता येतं.
mar
कसं आहे?
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
मला हवी आहे.
mar
टॉमला किस कर.
mar
ते खूश आहेत.
mar
टॉम मेला.
mar
चांगलंय.
mar
मजा कर.
mar
मी नाचतोय.
mar
त्या हरल्या.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी आणतो.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
माझी मदत करा!
mar
मी पुरुष आहे.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
ठेव.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
ते उभे झाले.
mar
त्याला विसर.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
ठीक आहे.
mar
भरून टाक.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
टॉमला पकडा.
mar
ती कोण?
mar
आपण मदत करू.
mar
आपण हसलो.
mar
टॉमला थांबव.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
मी विकत घेईन.
mar
मला पोहता येतं.
mar
ते कोणाकडे आहे?
mar
ते सोड.
mar
कोण आहे?
mar
मला केक आवडतो.
mar
कोणालाही विचार.