menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
ओरडू नका.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
मी उघडतो.
mar
आम्ही गाऊ.
mar
त्या रडल्या.
mar
टॉमला पकडा.
mar
घालून बघ.
mar
इथे बस.
mar
चालवून घेईन.
mar
टॉमने उडी मारली.
mar
आत जा.
mar
टॉम पितो.
mar
इथे ये.
mar
लढू नका.
mar
ते डीजे आहेत.
mar
ठीक आहेस का?
mar
टॉम मेला.
mar
मी बोलतोय.
mar
ते सोड.
mar
आम्ही लाजाळू आहोत.
mar
मला नाचता येतं.
mar
टॉम थांबला.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मी आहे!
mar
ते ठेव.
mar
मला हवा आहे.
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
त्या जिंकल्या.
mar
मला चक्कर आली.
mar
मला सोडा.
mar
आपल्याला माहीत आहे.
mar
ऊभी हो!
mar
मी तुला बघितलं.
mar
मी तुम्हाला पाहिलं.
mar
ते उभे झाले.
mar
टॉम पळाला.
mar
मी डायट करतोय.
mar
मी गाईन.
mar
मी जागा आहे.
mar
कशी आहेस?
mar
टॉम लढला.
mar
बाहेर व्हा.
mar
माझ्याशी लग्न कर.
mar
मी साफ आहे.
mar
मला धावता येतं.
mar
मला बघा.
mar
मी शांत आहे.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
मी गरीब आहे.
mar
टॉमला थांबव.
mar
मला अजून हवं आहे.
mar
आमची मदत करा.
mar
टॉमला बोलव.
mar
टॉमला माफ कर.
mar
आपण पाहिलं.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
मी एकटा होतो.
mar
पाठी बघ!
mar
मरू नकोस.
mar
ते कोण?
mar
ठीक आहे.
mar
मी टॉम आहे.
mar
बोलू नका.
mar
विचारू या.
mar
आता सुरू करा.
mar
आम्हाला वाचवा.
mar
टॉमला फोन करा.
mar
मी आहे.
mar
तेच.
mar
टॉम उठला आहे.
mar
मला वाचव.
mar
ते घे.
mar
ते कोण आहेत?
mar
भरून टाक.
mar
भांडू नकोस.
mar
शांत व्हा.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
विसर.
mar
मी किंचाळेन.
mar
आम्हाला ते हवं आहे.
mar
कोण पळालं?
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
तू प्रयत्न केलास.
mar
चांगलंय.
mar
सोडू नकोस.
mar
टॉम प्रयत्न करतो.
mar
मला पोहता येतं.
mar
मी व्यायाम केला.
mar
वर काय आहे?
mar
टॉम धावला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
कशाकरिता?
mar
टॉमला विसरून जा.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी विसरलो.
mar
टॉम जिंकला.
mar
टॉमने ढेकर दिला.
mar
बरी आहेस का?
mar
कोणाकडे आहे?