menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
आपण थांबू.
mar
टॉम उठला आहे.
mar
टॉम मीच.
mar
टॉमला थांबव.
mar
सोडू नका.
mar
मला पाहिजे.
mar
मी पोहू शकतो.
mar
मी आराम करतोय.
mar
बर्फ पडला.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
काय चाललंय?
mar
उघड.
mar
खाली बसा!
mar
मी तुला पाहिलं.
mar
पाऊस पडला.
mar
मरू नकोस.
mar
हलू नकोस.
mar
ठीक आहे.
mar
मला अजून हवंय.
mar
मी डायट करतोय.
mar
हे बघा.
mar
मी बोलतोय.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
टॉमला माफ करा.
mar
आपण बघितलं.
mar
मला पळता येतं.
mar
टॉम नाचला.
mar
त्या हरल्या.
mar
मला वाचता येतं.
mar
त्याला विसरून जा.
mar
मी पण गेलो.
mar
त्या जिंकल्या.
mar
इथे बस.
mar
भांडण करू नका.
mar
हे वापरा.
mar
आपल्याला काळजी आहे.
mar
तो खोटं बोलतोय.
mar
मी घेतो.
mar
मला जाऊ द्या!
mar
आम्ही हसलो.
mar
सोड.
mar
चांगलंय.
mar
कोण आहे?
mar
दूर रहा.
mar
मला तू आवडतोस.
mar
आम्हाला आत येऊ द्या.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
टॉमला विसरा.
mar
आम्हाला ते हवं आहे.
mar
मजा कर.
mar
का नाही?
mar
मी शांत आहे.
mar
बरी आहेस का?
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
भांडू नकोस.
mar
बोलू नकोस.
mar
आपण माणसं आहोत.
mar
बोलू नका!
mar
बरोब्बर.
mar
मी एकटा होतो.
mar
मी मांस खातो.
mar
ते उभे झाले.
mar
ते पकड.
mar
मला हवं आहे.
mar
तो चांगला आहे.
mar
विचारू नकोस.
mar
आता सुरू करा.
mar
आमची मदत कर.
mar
खाणं आहे.
mar
विसरून जा.
mar
सांभाळ!
mar
आम्हाला माहीत आहे.
mar
घरी ये.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
तिथे बसा.
mar
ते ठेव.
mar
मला चहा आवडतो.
mar
त्या रडल्या.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
मी ब्रेड खातो.
mar
आमचं आहे.
mar
वाईन आणा.
mar
मला बघा.
mar
टॉमने मदत केली.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
त्याला वाचता येतं.
mar
पुन्हा या.
mar
मला बरं वाटतंय.
mar
ठीक आहेस का?
mar
टॉमला किस कर.
mar
कोणालाही विचार.
mar
मला सोडून जा.
mar
टॉम काम करतो.
mar
मी ते वापरतो.
mar
रडू नकोस.
mar
मला सांगता येत नाही.
mar
टॉम जिंकला.
mar
कोण धावलं?
mar
हट!