clear
swap_horiz
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

keyboard_arrow_left 1234
mar
जा, मजा कर.
mar
घरी ये.
mar
मी तुम्हाला बघितलं.
mar
तेच.
mar
ते येऊ शकतात.
mar
आम्हाला बघा.
mar
टॉम नाचला.
mar
हे वाचा.
mar
पुन्हा प्रयत्न कर.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
विचारू नकोस.
mar
खाणं आहे.
mar
वर काय आहे?
mar
समझलं.
mar
मी जातोय.
mar
मी तयार आहे.
mar
भांडू नये.
mar
विचारू या.
mar
मी परत आलो.
mar
हलू नकोस.
mar
मी मांस खातो.
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
ते डीजे आहेत.
mar
आता सुरू कर.
mar
ते घ्या.
mar
तिथे बस.
mar
मी वाचतोय.
mar
पाठी बघ!
mar
मला तू आवडतेस.
mar
ते पकडा.
mar
कोण आलं?
mar
आम्ही गाऊ.
mar
मला वाचव.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मी आराम करतोय.
mar
टॉमला फोन कर.
mar
बोलू नका!
mar
ऊभी हो!
mar
कशासाठी?
mar
आम्ही बघितलं.
mar
चालवून घेईन.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
मला जाऊ दे!
mar
लढू नकोस.
mar
टॉम मीच.
mar
बरी आहेस का?
mar
मला दोन्ही आवडतात.
mar
मी जागा आहे.
mar
मी टॉमला मारतो.
mar
कसं आहे?
mar
कोण जिंकलं?
mar
टॉम मेला.
mar
चांगलंय.
mar
खाली बस!
mar
मी जाईन.
mar
मी खोटं बोलणार नाही.
mar
सांगता येत नाही.
mar
मला धावता येतं.
mar
मला हे हवं आहे.
mar
आम्ही ते बघितलं.
mar
टॉम थांबला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
टॉमला किस कर.
mar
मला हवी आहे.
mar
ते खूश आहेत.
mar
इथे आहे.
mar
त्या हरल्या.
mar
मी नाचतोय.
mar
आपल्याला ते हवं आहे.
mar
मी आणतो.
mar
मला स्की करता येतं.
mar
मजा कर.
mar
टॉमने मत दिलं.
mar
मी आळशी आहे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
ठेव.
mar
मी टॉम नाहीये.
mar
टॉमला माहीत होतं.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
ठीक आहे.
mar
मी पुरुष आहे.
mar
माझी मदत करा!
mar
ते उभे झाले.
mar
त्याला विसर.
mar
टॉमला पकडा.
mar
तिने प्रयत्न केला.
mar
टॉमला थांबव.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
आपण मदत करू.
mar
ती कोण?
mar
आपण हसलो.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
भरून टाक.
mar
मला पोहता येतं.
mar
ते सोड.
mar
ते कोणाकडे आहे?
mar
बोलू नका.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
मला केक आवडतो.
mar
कोण आहे?
keyboard_arrow_left 1234