clear
{{language.name}} No language found.
swap_horiz
{{language.name}} No language found.
search

Sentences in Marathi with audio (total 376)

mar
समजलं.
mar
शांत व्हा.
mar
मला मांजरी आवडतात.
mar
विसर.
mar
मी किंचाळेन.
mar
आम्हाला ते हवं आहे.
mar
तेच.
mar
टॉम उठला आहे.
mar
मला वाचव.
mar
ते घे.
mar
ते कोण आहेत?
mar
भरून टाक.
mar
भांडू नकोस.
mar
मला पोहता येतं.
mar
मी व्यायाम केला.
mar
वर काय आहे?
mar
टॉम धावला.
mar
माझ्याकडे वेळ आहे.
mar
कशाकरिता?
mar
टॉमला विसरून जा.
mar
कोण पळालं?
mar
कोणाला माहीत आहे?
mar
तू प्रयत्न केलास.
mar
चांगलंय.
mar
सोडू नकोस.
mar
टॉम प्रयत्न करतो.
mar
मी पण.
mar
मी जाऊ शकतो.
mar
मला ते आवडतात.
mar
मी पाव खातो.
mar
बोलू नका!
mar
आम्हाला आत येऊ दे.
mar
मला जाणवलं ते.
mar
मी विसरलो.
mar
टॉम जिंकला.
mar
टॉमने ढेकर दिला.
mar
बरी आहेस का?
mar
कोणाकडे आहे?
mar
माझ्याकडे वाईन आहे.
mar
मला तू आवडतोस.
mar
ती चालते.
mar
ती कोण आहे?
mar
सांगता येत नाही.
mar
त्याला वाचता येतं.
mar
त्याला विसर.
mar
ऊठ!
mar
मला जाऊ द्या!
mar
तू चालव.
mar
इथे आहे.
mar
भांडण करू नका.
mar
टॉम घोरतो.
mar
मी टॉमला मारलं.
mar
घरी ये.
mar
रडू नकोस.
mar
मी आणतो.
mar
मला वाचता येतं.
mar
त्यांना विसरून जा.
mar
हट!
mar
मला जाऊ दे.
mar
मी हसलो.
mar
घालून बघा.
mar
इथे बसा.
mar
वाईन आण.
mar
टॉमने मदत केली.
mar
ते हरले.
mar
हलू नकोस.
mar
तो खोटं बोलतोय.
mar
मी निरोगी आहे.
mar
आपण गाऊ.
mar
मला गणित आवडतं.
mar
सोड.
mar
तुम्ही टॉम आहात का?
mar
काळजी घे.
mar
ते सोडा.
mar
आपण लाजाळू आहोत.
mar
मिळालं.
mar
आमचं आहे.
mar
टॉमने वाट पाहिली.
mar
टॉम नाचला.
mar
इथे या.
mar
लढू नकोस.
mar
मी जास्त उंच आहे.
mar
माझं पोट भरलंय.
mar
हे बघ.
mar
मी तयार आहे.
mar
सांभाळ!
mar
हे वापर.
mar
खाली बस!
mar
ऊभे व्हा!
mar
मी तुला पाहिलं.
mar
तो उभा झाला.
mar
तिथे बस.
mar
आम्ही मदत करू.
mar
मला हवी आहे.
mar
मी थकलेलो.
mar
मी विकत घेईन.
mar
मी बरोबर आहे.
mar
तुम्ही कसे आहात?
mar
आम्ही बघितलं.
mar
उघड.