menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
现在个小人认为解决任何生活问题侪像重新开始一个电脑游戏介简单。
wuu
我对摄影感兴趣。
wuu
侬拉上海要蹲多少辰光?
wuu
伊还会得讲俄语。
wuu
交关马路商店集中,商品琳琅满目,真好看!
wuu
要成功,还要有各种素质,像创造力啊,坚持性啊,独立意识啊,组织能力咾啥。
wuu
到搿搭来兜一转,感觉勿要忒好噢!
wuu
伊出国留学了。
wuu
侬乘飞机还是乘火车去?
wuu
侬应该一直让手保持干净。
wuu
伊末,又是矮墩墩,又是壮得肉也绽出来。
wuu
真相是人类呒没空气呒没办法生存。
wuu
天气预报讲,今朝夜快要落雷阵雨。
wuu
我喉咙老干个。
wuu
哀面有只电话亭,搿面有爿银行,侬看到𠲎?
wuu
阿拉阿妹每周上两次钢琴课。
wuu
勿坐了,我还有点事体拉海。
wuu
狗追猫,猫追老鼠。
wuu
搿勿是一个漏洞,而是一个呒没写进文档个特性。
wuu
侬垃海一个安全个地方。
wuu
昨日是我17岁生日。
wuu
请朝前一步。
wuu
天气蛮冷个,雨也蛮多个。
wuu
我每日早晨八点钟离开屋里,九点钟开始工作。
wuu
天邪气暗。
wuu
侬呒没必要准备一个正式个演讲。
wuu
Jack买勿起新脚踏车。
wuu
阿拉看牢搿个小人白相。
wuu
伊穿了一件红顔色个旗袍。
wuu
照老样子好了,稍为短一点。
wuu
伊住拉搿搭𠲎?
wuu
搿个房间里向有个电视机。
wuu
我一只也勿要。
wuu
勿要往我房间里向看。
wuu
我有很多朋友。
wuu
电视垃海日常生活中起了重要个作用。
wuu
啥人侪晓得地球是圆个。
wuu
上个礼拜伊生了个漂亮个女小人。
wuu
哀个发现纯粹是偶然。
wuu
如果可能个言话,我想环游世界。
wuu
哀个人是啥人?
wuu
菜切好拉海,勿晓得啥个辰光来烧。
wuu
登了哀搭勿要动。
wuu
侬看,台子高头还摆了一叠校样。
wuu
我有交关工作要做。
wuu
伊取得了博士学位。
wuu
搿种秘密总有一天会被揭露个。
wuu
我七点钟打电话拨侬。
wuu
伊休假个哀段辰光花了一大笔钞票。
wuu
咖哩牛肉汤、油豆腐线粉汤勿要忘记脱错过吃。
wuu
阿拉7点钟吃了早饭。
wuu
搿搭要调地铁咾轻轨便当𠲎?
wuu
痛是痛过歇个,呒没现在介厉害。
wuu
侬欢喜做啥?
wuu
㑚对外语感兴趣𠲎?
wuu
明朝九点钟帮我打电话。
wuu
侬进了我个房间。
wuu
请侬帮我换一点零碎钞票好𠲎?
wuu
松江个醉白池、青浦个曲水园、嘉定个秋霞圃、南翔个古猗园,侪是江南水乡名园。
wuu
用尺来划直线老方便个。
wuu
侬要送到阿里?
wuu
三番四复买参考书,兴师动众请家教,弄得小囡一点空个辰光也呒没。
wuu
严重𠲎?
wuu
我开门个辰光挪锁弄坏脱了。
wuu
搬勿动末,多叫几个人来搬。
wuu
侬一点钞票也呒没吗?
wuu
唷,电话铃响了,“喂,啥人啊?……噢,谢谢侬!”
wuu
我搞错脱了。
wuu
失之毫厘,谬之千里。
wuu
明朝要落雪。
wuu
我希望搿能。
wuu
侬一埭路里朝前走,过了红绿灯就到了。
wuu
侬有勿有红颜色个铅笔?
wuu
侬至少要谢一声𠲎。
wuu
侬相信也好,勿相信也好,对我来讲呒没啥分别。
wuu
侬该晓得侬对家庭个责任。
wuu
搿位是安田先生。
wuu
侬哪能动也勿动?
wuu
我学英文学了4年了。
wuu
龌龊衣裳去汏汏伊!
wuu
我也碰着过跟侬一样个问题。
wuu
来𠲎,我帮侬盛。
wuu
请原谅我。
wuu
我勿懂音乐。
wuu
伊个医生建议伊戒烟。
wuu
我个生意终于走上了正轨。
wuu
搿眼西装脱哀面眼一样,全部打九折。
wuu
我或者去看电影,或者看歌剧。
wuu
挨下来,脱侬按摩按摩要𠲎?
wuu
侬勿能挪侬个车子停拉搿搭。
wuu
㑚爸爸是做啥个?
wuu
㑚一般几点钟下班?
wuu
搿份报纸是免费个。
wuu
我想减肥。
wuu
侬普通话讲得来𠲎?
wuu
侬认为从搿搭去东京要花多少辰光?
wuu
就搿搭停车好唻。
wuu
我觉得集邮是一种有益个休闲,因为常常可以使得我入迷。
wuu
伊有一部威驰。
wuu
还缺一只箱子。