menu
Tatoeba
language
Register Log in
language English
menu
Tatoeba

chevron_right Register

chevron_right Log in

Browse

chevron_right Show random sentence

chevron_right Browse by language

chevron_right Browse by list

chevron_right Browse by tag

chevron_right Browse audio

Community

chevron_right Wall

chevron_right List of all members

chevron_right Languages of members

chevron_right Native speakers

search
clear
swap_horiz
search

Sentences in Shanghainese with audio (total 2,489)

wuu
忒难看了,有勿有新式一点个?
wuu
所有侬要做个就是去见伊。
wuu
侬收作好物事了𠲎?
wuu
侬为啥指责我儿子?
wuu
侬为啥学英文?
wuu
脚踏车从右侧超过汽车是勿合法个。
wuu
从小勿锻炼,一日到夜做功课,乃末弄出骺背近视眼。
wuu
只有我自家开始做生意个辰光,我再觉着称心如意。
wuu
搿是我阿妹个一张照片。
wuu
我开始流血了。
wuu
㑚自家吃蛋糕。
wuu
侬晓得显微镜跟望远镜有啥个分别𠲎?
wuu
对勿起到南京西路哪能走近一点?
wuu
马路斜对过有一家便利店。
wuu
侬准备从啥个地方出境?
wuu
苏州河个老名字叫“松江”,又称“吴淞江”。
wuu
搿种款式个帽子现在老流行个。
wuu
跟伊争辩是呒没用个。
wuu
侬应该为侬个粗鲁向伊道歉。
wuu
侬个判断是正确个。
wuu
伊听到消息以后失去了理智。
wuu
勿好去瞎碰个!
wuu
侬现在垃拉做啥?
wuu
有啥个侬想要但是呒没个物事𠲎?
wuu
我可能会得去哀搭,但要看情况。
wuu
汤姆到了现在还呒没来,讲勿定是呒没赶上火车。
wuu
我对外籍员工呒没偏见。
wuu
挪侬个脚踏车放好。
wuu
伊讲如果伊垃海个言话,伊会得老高兴个。
wuu
我勿欢喜穷人,伊拉只想着钞票。
wuu
今朝鸡毛菜倒蛮便宜个末!
wuu
弄条活杀大黄蛇吃吃好𠲎?
wuu
侬欢勿欢喜日本菜?
wuu
勿要忘记脱拿书还拨图书馆。
wuu
我一般垃海夜到头汰浴。
wuu
搿音乐值得听交关趟。
wuu
买火车预定票个窗口垃拉阿里?
wuu
邮政编码勿要忘记写!
wuu
我想到了一个好主意。
wuu
伊有蓝颜色个眼睛。
wuu
年轻人应该尊敬老人。
wuu
如果我现在有100万日元,我会得买部车子。
wuu
侬想要杯果汁𠲎?
wuu
垃拉搿搭茶室里碰头,情调勿推扳。
wuu
我一点点小毛病,侬用勿着来看我个呀!
wuu
搿眼钢种锅子侪好掼脱伊唻,因为我新个厨房炊具侪买好了咾。
wuu
勿要紧个,送侬到电梯口。
wuu
每个老板侪有自家最欢喜个员工。
wuu
伊每天早浪向侪会喝一杯水。
wuu
伊一整夜侪垃海哭。
wuu
想吃多少饼干就吃多少。
wuu
一九七二年养个。
wuu
我有两张汏浴票子拉海,今朝告我一道去汏浴去𠲎?
wuu
亨八冷打我搿趟旅程需要十二天。
wuu
可以原谅我𠲎?
wuu
伊正坐拉会议室里向。
wuu
侬可以买侬欢喜个哀个,而勿是两个侪买。
wuu
垃海城市里向开个车子数量增加了。
wuu
地浪向拿扫帚扫一扫。
wuu
侬看两张照片里阿里张好?
wuu
告诉我侬计划个目的。
wuu
阿拉现在去𠲎。
wuu
我难班会得垃海俱乐部碰到伊。
wuu
伊拉老婆是法国人。
wuu
侬好。侬想要啥个吃个𠲎?
wuu
我挪我所有个钞票拨了哀个男小囡。
wuu
伊垃海十一岁个辰光开始学英文。
wuu
侬今朝下去锻炼过𠲎?
wuu
如果我搿眼生活可以做光,我要拉礼拜一到南京去。
wuu
现在铂金首饰邪气热门。
wuu
我想帮侬提个建议。
wuu
勿是个,伊是阿拉个业务主管。
wuu
大部分观众是年幼个儿童。
wuu
伊勿戆。
wuu
侬会发现老难满足伊个。
wuu
煤气热水器、洗衣机、空调有勿有?
wuu
先生,请侬出示护照或者身份证,让我登记一下。
wuu
德国垃海1880年代采取了一种社会保障制度。
wuu
我识相个走开了。
wuu
阿拉为表演个人鼓掌。
wuu
伊拉阿弟是个有名个足球选手。
wuu
几分钟以后,电话响了。
wuu
就算伊拉有老好个酒单,我也勿想垃海搿搭吃饭。
wuu
请去希尔顿酒店。
wuu
伊去困觉了。
wuu
照老样子好了,稍为短一点。
wuu
一句言话!
wuu
侬必须认真学习。
wuu
我一想到哀眼垃海战争中死脱个人,心里就感到一阵阵个悲痛。
wuu
如果侬快一眼,还能赶上伊。
wuu
阿拉有侬个尺寸,但是呒没哀只颜色。
wuu
软卧票还有𠲎?
wuu
台面浪可以自家拿。
wuu
老实讲,我其实想留拉屋里向,勿想出来个。
wuu
我拿盒子盎拉肩浪向。
wuu
伊个化学老差个。
wuu
上个号头,阿拉20岁个囡儿养了一个小姑娘。
wuu
外甥今年考大学缺几分呒没考进重点大学。
wuu
葛末侬频道隔脱伊好唻。
wuu
我有点小事体想请侬帮忙。